Monthly Archives: พฤศจิกายน 2012

ผู้อยู่เบื้องหลัง

ดุริยางค์โรงเรียนสุธีวิทยา คนเก่งที่แม้จะเป็นเพียงส่วนประกอบ แต่ก็ขาดไม่ได้ ฝึกซ้อมโดยครูวิชัย

 

ยินดีกับนักเรียนที่ได้ไปต่อ

*นายชัชวาลย์ สำราญจริง , นางสาววรวรรณ มหัทธนานันท์  นางสาวเกศินี มะนะกุล ,นางสาวณัฐนารียา ศรีสิงห์ , นางสาวปุณสา เพ็ชรพะวงศ์ , นางสาวนิศารัตน์ มนตรี  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระบำมาตรฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ( ตัวแทนแข่งระดับภาค )

* เด็กชายณัฐชนน โสภา รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชาย (ตัวแทนแข่งระดับภาค)

*เด็กชายวันชนะ เอี่ยมพิชัย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การเดี่ยวระนาดเอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ตัวแทนแข่งระดับภาค)

* เด็กชายก้องเกียรติ เจริญบุตร เหรียญทองเดี่ยวระนาดทุ้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (ตัวแทนแข่งระดับภาค)

*น.ส.ทุเรียน สุทธิฤกษ์ น.ส.สุจิตรา ชาอินทร์ และนายณัฐพล. จันทร์ศรี รางวัลเหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ (ตัวแทนแข่งระดับภาคที่ระยอง)

*เด็กหญิงดาราณี ฉิมดี เกียรติบัตรเหรียญเงิน การวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

*นายนฤสรณ์ สุกใส รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วาดภาพระบายสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
*เด็กหญิงศสิณา พานทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การเขียนภาพไทยประเพณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

*เด็กหญิงวรรณนิสา สง่าศรี รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หญิง

*นายธนพล วงษ์เดือน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชาย

*ด.ญ.วศินี พรมหาชัย ด.ญ.เวธการ ศรีมณี และ ด.ญ.จันยารัตน์ ใจคง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง   การจัดสวนถาดชื้น ระดับ ม.ต้น

*น.ส.วัลลภา บุญชู. น.ส.ธนพร โชตชัยเกษมสุข และนายบัณฑิต บุญประเสริฐ. รางวัลรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การจัดสวนถาดชื้นระดับ ม.ปลาย

*ด.ช. ภูวไนย แย้มกลิ่น และ ด.ช. ขันทอง แสนแก้ว รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

*ด.ช. ธนยศ เบิกบานและ ด.ญ. สุขศิริ ชอบชื่นสุข รางวัลชมเชย การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

*น.ส. ชลธิชา นาวาน้อยและนายปฎิภาณ สุหิรัญ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  การเขียน Web Text Editor

*น.ส. นริศรา น้อยบางยางและ น.ส. กนกภรณ์ เบ็ญจะปัก รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การตัดต่อวีดีโอ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 8 พ.ย.55

25551109-150925.jpg

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

ผู้อำนวยการอิทธิเดช คุลี ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยาเม่ือวันที่ 1พฤศจิกายน2555 แทนผู้อำนวยการมนัส พลายชุ่ม ที่เกษียณ

25551101-221658.jpg