Monthly Archives: สิงหาคม 2012

โรงเรียนสีขาว


โรงเรียนสุธีวิทยาร่วมกับเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จัดการอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน กลุ่มปิยมิตร คิดใหม่ทำใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2555

พัฒนาศักยภาพครูเรีื่องการจัดการเรียนรู้ด้านคิดวิเคราะห์

คณะครูโรงเรียนสุธีวิทยาเข้ารับการพัฒนาศักยภาพครู เรีองการจัดการเรียนรู้ด้านคิดวิเคราะห์ ที่หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555

อบรมการสร้างตลาดนัดผลผลิตนักเรียนออนไลน์


ศูนย์ ICT อบรมการสร้างตลาดนัดผลผลิตนักเรีียนออนไลน์ด้วย virtuemart

แม่ : หัตถาครองพิภพ


คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2555
มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น
ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา
อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา
อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามื