Monthly Archives: มิถุนายน 2011

ทวดทิพนำเที่ยวสระบุรี

     คำขวัญจังหวัดสระบุรี

พระพุทธบาทสูงค่า                  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ฐานผลิตอุตสาหกรรม             เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว
หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี           ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน       ลือลั่นเมืองชุมทาง

เชิญทุกท่านเที่ยวชมธรรมชาติและสายน้ำ สูดอากาศที่บริสุทธิ์

ที่มา:เอกสารแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสระบุรี โรงเรียนสุธีวิทยา รวบรวม

ออกแบบจ๊าบ ๆ กับทวดทิพ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย Pro/DESKTOP