Monthly Archives: พฤศจิกายน 2013

ถวายราชสดุดี

ผู้อำนวยการอิทธิเดช คุลี นำกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้าผู้ให้กำเนิดการลูกเสือไทย

25561125-170950.jpg

กรีฑาสี

25561125-171044.jpg

ชมภาพกิจกรรม

 

ยินดี

IMG_5140
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุธีวิทยาที่เป็นตัวแทนสพม. เขต 4 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคที่ จ.เพชรบุรีและ จ.สมุทรสาคร
1. พูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมีธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงเจนจิรา สุทธิฤกษ์
นางสาวมันทนา ใบชา อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม
2. แต่งบทร้อยกรอง ประเภทกาพย์ยานี 11
เด็กหญิงสุนิสา มาปาน
เด็กหญิงเพ็ญผกา สุขลาภวิทยาคุณ
นางพิมพ์พันธุ์ เดชสนธิ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม
3. นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
นายธนพล วงษ์เดือน
นายชัชวาลย์ สำราญจริง
นางสาวเพ็ญนภาพร ดาบศรี
นางสาววรวรรณ มหัทธนานันท์
นางสาวณัฐนารียา ศรีสิงห์
นางสาวเกศินี มะนะกุล
นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม