Monthly Archives: มิถุนายน 2012

วันสุนทรภู่

สวัสดี วันกวี ผู้เป็นเอก
นามเอนก สุนทรภู่ โลกกล่าวขาน
ถึงโคลงกลอน บทละคร ท่านชำนาญ
ได้เรียนอ่าน แต่งประพันธ์ คละกันไป
วาระเวียน บรรจบครบ อีกคราแล้ว
มาเจื้อยแจ้ว แพรวคำกลอน เป็นนิสัย
อภิวัตน์ พัฒนา ภาษาไทย
รักษาไว้ ให้ลูกหลาน ได้จดจำ

โดย นายจำรัส หลิวกุลวัฒนา  ศิษย์เก่าสุธีวิทยา

โรงเรียนสุธีวิทยา จัดบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู่ อ่านประวัติสุนทรภู่ที่นี่

จรรโลงธรรม

ทักษะหนึงในการเข้าสู่อาเซียน โรงเรียนสุธีวิทยา ชวนนักเรียนใส่บาตรทำบุญทุกวันศุกร์ค่ะ

Asean Community

รู้จักโรงเรียนสุธีวิทยา

ทางรอดสู่อาเซียน

ทักษะ 4 ประการ ก้าวสู่อาเซียนของเด็กไทย
1.เสาะแสวง
2.สื่อสาร
3.สร้างสรรค์
4.จรรโลงธรรม

วันไหว้ครู

ร.ร.สุธีวิทยาจัดงานไหว้ครู มีศิษย์เก่ากลับมาไหว้ครูมากมาย ครูทั้งหลายปลื้มปิติ และชื่นอกชื่นใจ

ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนสุธีวิทยาประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงผลการดำเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผอ.สพม.4 เยี่ยมเยือนโรงเรียนสุธีวิทยา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต4 นายพิทยา ไชยมงคล ให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนสุธีวิทยา และกรุณาบรรยายเร่ือง การเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจุดเน้นการพัฒนานักเรียนให้คิดให้ไกล และไปให้ถึงฝัน