Monthly Archives: กรกฎาคม 2012

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62


กณฑ์และรายการแข่งขันระดับชาติ

วิทยากรการเลือกตั้ง

นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์เที่ยง และนางสาวศิริลักษณ์  ศรีวิลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดวิทยากรการเลือกตั้ง จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่โรงแรมเดอะไทด์ จังหวัดชลบุรี