เป้าหมาย (goal) กลยุทธ์ของโรงเรียนสุธีวิทยา

เป้าหมาย (goal)

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  และมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

2. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์  และมีความรู้ได้มาตรฐานสากล

3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4. สถานศึกษามีทรัพยากร ในการพัฒนาการศึกษาอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

5. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพิ่มศักยภาพครู องค์กร ตามโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ของโรงเรียนสุธีวิทยา

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย  ตลอดจนส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง (มาตรฐาน 1, 2, 14,15)

2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์ และมีความรู้ได้มาตรฐานสากล (มาตรฐาน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14,15)

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (มาตรฐาน 8, 12)

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ (มาตรฐาน 11, 13)

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (มาตรฐาน  2, 10)

6. เพิ่มศักยภาพครู องค์กร ตามโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (มาตรฐาน 7, 8, 9, 10, 12)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: