วิสัยทัศน์(vision) พันธกิจ(mission)

วิสัยทัศน์ (vision)

             ชุมชนประสาน  สรรสร้างคนดี  มีศักยภาพพ

 

พันธกิจ (mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

2. พัฒนา ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการคิด วิเคราะห์  สังเคราะห์  และมีความรู้ได้มาตรฐานสากล

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (มาตรฐาน 12)

4. ส่งเสริม  สนับสนุน ระดมทรัพยากร ในการพัฒนาการศึกษา  โดยชุมชนมีส่วนร่วม

5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรฐาน 1, 15)

6. พัฒนาองค์กร บุคลากร ตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: