ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสุธีวิทยาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีปัจจุบันเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

การจัดตั้งโรงเรียนเกิดจากความต้องการของประชาชนกับเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทและคณะกรรมการอำเภอ  ได้ร่วมกันขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ซึ่งทางจังหวัดก็ให้การสนับสนุนโดยให้เปิดสอนชั้นม.4 (ม.ศ.1) ไปพลางก่อนพร้อมกับให้ครูจากโรงเรียนประถมศึกษามาช่วยสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2502 มีนักเรียนครั้งแรก44คน

ต่อมาใน พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน และให้ชื่อว่า “โรงเรียนสุธีวิทยา”ตามสมณศักดิ์ของ “พระสุธีคณาจารย์”(พระธรรมรัตนากร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทซึ่งเป็นผู้ให้การอุปการะโรงเรียนมาตั้งแต่ต้นโดยให้ใช้อาคารของวัดเป็นที่เรียน และให้ที่ดินก่อสร้างอาคารเรียนในเวลาต่อมา ในปีพ.ศ.2506 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนเป็นครั้งแรกจำนวน4ห้องเรียนโดยวัดพระพุทธบาทมอบที่ดินแห่งใหม่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระพุทธบาทให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธบาท

ปีพ.ศ.2507ได้งบประมาณเพิ่มเติมอีก 4 ห้องเรียน

ปีพ.ศ.2511 ทางกรมสามัญศึกษา ได้จัดให้โรงเรียนเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท(คมช.รุ่น 5)และได้รับการจัดสรรอาคารเรียน 1 หลัง  อาคารประกอบฝึกงาน 2 หลัง วัสดุอุปกรณ์การสอน และบุคลากรอย่างเพียงพอในขณะนั้นต่อมาปีพ.ศ. 2515 ได้มีการตกลงแลกเปลี่ยนสถานที่ตั้งของโรงเรียนระหว่างโรงเรียนสุธีวิทยา(สังกัดกรมสามัญศึกษา) กับโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์(สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)โดยให้โรงเรียนสุธีวิทยาย้าย จากหน้าโรงพยาบาลพระพุทธบาท  มาอยู่แทนที่โรงเรียนประชาสงเคราะห์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบันมีพื้นที่บริเวณโรงเรียน 112 ไร่ ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2515เป็นต้นมา

พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับการอนุมัติเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4)
ถือเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอโรงเรียนแรกในเขตการศึกษา 6 ที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ในการสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2

พ.ศ. 2525 นักเรียนมีจำนวนมากขึ้น จึงได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนหลังที่3

พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4

พ.ศ. 2539 โรงเรียนสุธีวิทยา ได้เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิต และสังคม (รพชส.) ของกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้เริ่มจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสนองพระราชดำริ โดยเริ่มทำการเกษตร เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน

 พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณ350,000 บาท เพื่อทาสีอาคาร 3 และ อาคาร 4 ทำให้โรงเรียนสวยงาม มีบรรยากาศในการเรียนรู้มากขึ้นและจัดทำป้ายโรงเรียนและประตูหน้าโรงเรียนโดยใช้เงินจากการจัดงานราตรีสุธีปี 2542

 พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนโดยได้รับงบประมาณ 1,000,000 บาทจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

 พ.ศ. 2545 ปรับปรุงบริเวณสวนหย่อม และเทคอนกรีตขยายบริเวณหน้าเสาธง ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเป็น 3 ห้อง และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่ม พร้อมต่อระบบเครือข่ายเชื่อมต่อกันทั้ง 3 ห้อง โดยใช้เงินทอดผ้าป่าการศึกษาส่วนหนึ่งและเงินบริจาคอีกส่วนหนึ่ง

 พ.ศ. 2546 โรงเรียนสุธีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนทั้งหมด 1,161 คน  ครูอาจารย์ 72 คน และมี นักการภารโรง 10 คน  พนักงานขับรถ 1 คน

 พ.ศ. 2547 โรงเรียนสุธีวิทยา ได้รับคัดเลือกจากชุมชนให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสืบค้นข้อมูลของกลุ่มสาระ และปรับปรุงโดยได้รับทุนอนุเคราะห์จากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัดปีละ 500,000 บาท (ปีพ.ศ. 2547-2549)

 พ.ศ.2548 ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2548
พ.ศ.2550 จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนด้านประตูข้าง  เป็นหินอ่อนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสุธีวิทยา

 พ.ศ.2551 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนฝ่ายอุปถัมภ์ ดูแลและประสานงานนักเรียนโครงการ AFS ในเขตจังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา สระบุรี

 พ.ศ.2551 โรงเรียนสุธีวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลาง

 พ.ศ. 2553 ชนะเลิศการแข่งขันละครโรงเล็กงานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 พ.ศ.2553 โรงเรียนสุธีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 พ.ศ.2553 โรงเรียนสุธีวิทยาได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดสร้างสนามกีฬามาตรฐานประเภทสนามฟุตบอล ลู่-ลานกีฬา รั้วเหล็กรอบลู่ จำนวน 1 สนาม เป็นเงิน 5,990,000 บาท

พ.ศ. 2553 โรงเรียนสุธีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2554 โรงเรียนสุธีวิทยาได้รับจัดสรรงบพัฒนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 ลาน เป็นเงิน 1,938,000 บาท

พ.ศ. 2554 โรงเรียนสุธีวิทยา ได้จัดสร้างอาคารสำนักงาน ชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 หลัง โดยใช้เงินงบประมาณโครงการทอดผ้าป่าการศึกษาและการจัดงานราตรีสุธีปี 53 เป็นทุนก่อสร้างเป็นเงิน 1,221,140 บาท

พ.ศ. 2554 โรงเรียนสุธีวิทยา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแผนงานฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อปรับปรุงรั้วโรงเรียนด้านข้าง เป็นเงิน 485,280 บาท

Share this:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: