นโยบาย สพม.

นโยบาย 10 ประการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

1. โรงเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เขียว ปลอดภัย
2. ผู้เรียนมีัคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ
4. ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและมีคุณค่า
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT) ในการสื่อสาร
6. นักเรียนอ่านหนังสือ 30 เล่ม/ปี
7. การคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เช่น การอ่านออก เขียนได้ การคิดเลขเป็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ
8. การส่งเสริมจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
9. การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน
10. ส่งเสริมโรงเรียนทำวิจัย 1 เรือง/ปี

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: