ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

อธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในหน้านี้จ้ะ อย่าลืมแจ้งชื่อ เลขที่และชั้นน๊ะจ๊ะ (เฉพาะ ม.1/6 จ้า)

 1. ด.ญ.ณัฐธินี มุงเพีย

  0

 2. เด็กหญิง นุสรารัตน ทรัพย์กุญชร ม.1/6 เลขที่ 26
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรุปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิด
  -ช่วยขยายโอกาสในการศึกษา
  -ช่วยผลิตหน่วยการศึกษา
  -ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษา
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูล
  -ช่วยกระจายข้อมูล
  3.ด้านการบริหารประเทส
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไำตย
  -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวงานด้านทะเบียนราษฎร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามรถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  5.ด้านวิศวกรมม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้่านและอาคาร
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้่างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและปรเมิณสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -คำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุริกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  12.ด้านควาัมบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร๋
  ์ -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค้าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษภาพยนต์

 3. ด.ญ.มนทิรา ปทุมมาศ

  ด.ญ.มนทิรา ปทุมมาศ ชั้น ม.1/6 เลขที่ 31
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ , ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  2.ด้านการสื่อสาร ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ เป็นช่องทางการรับข้อมูลจากประชาชน ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์ ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  5.ด้านวิศวกรรม ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร สร้างโมเดลจำลองก่อนการสสร้างโมเดลจริง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  7.ด้านการแพทย์ ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค เผยแพร่ข้อมูลเกี่่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  9.ด้านธุรกิจ เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  10.ด้านธนาคาร ลดขั้นตอนในการดำเนิน ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผุ้ใช้บริการธนาคาร ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 4. ด.ญ.ณัฐนันท์ สุวคนธ์

  เด็กหญิง ณัฐนันท์ สุวคนธ์
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ , ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  2.ด้านการสื่อสาร ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ เป็นช่องทางการรับข้อมูลจากประชาชน ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์ ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  5.ด้านวิศวกรรม ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร สร้างโมเดลจำลองก่อนการสสร้างโมเดลจริง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  7.ด้านการแพทย์ ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค เผยแพร่ข้อมูลเกี่่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  9.ด้านธุรกิจ เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  10.ด้านธนาคาร ลดขั้นตอนในการดำเนิน ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผุ้ใช้บริการธนาคาร ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 5. ด.ญ.มะลิวรรณ เเพงอ่อน

  ด.ญ.มะลิวรรณ แพงอ่อน เลขที่32 ชั้น ม.1/6
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูล
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ได้เอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิด
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษา
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้
  -ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัคเวลาและค่าใช้จ่าย
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูล
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผ้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหาร
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออก
  -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปเเบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้าน
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินของสถานการณ์
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัย
  -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียด
  -สร้างแบบจำลองเพื่องลดความผิดพลาด
  7.ด้านการเเพทย์
  -ลดความผิดพลาดเเละเพิ่มความแม่นยำ
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูเเลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดเเคลนเเรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบเเละสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้า
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นุตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดคี่ใช้จายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักาะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิแมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยน์

 6. เด็กหญิง อลิษา ปิ่นโมรา

  เด็กหญิง อลิษา ปิ่นโมรา ชั้น ม.1/6 เลขที่39
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1. ด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอน และสถานศึกษา ดังนี้
  (1.1) ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  (1.2) ช่วยรวบรวม ฃข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  (1.3) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
  (1.4) ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  (1.5) ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนกับผู้สอน
  (1.6) ช่วยผลิตสื่อสารการเรียนรู้ที่น่าสนใจแก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  (1.7) ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครื่อข่ายทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
  (2.1) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  (2.2) เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  (2.3) ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3. ด้านการบริหารประเทศ รัฐบาลได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในประโยชน์ต่างๆเพื่อส่งเสริมการบริหารประเทศ ดังนี้
  (3.1) เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  (3.2) เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  (3.3) ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  (3.4) เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  (3.5) เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  (3.6) ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนราษฎร
  4. ด้านสังคมศาสตร์ เป็นงานที่เกี่ยวกับมนุษย์และประชาชน ดังนี้
  (4.1) ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  (4.2) ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  (4.3) ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิหรือภาพ 3มิติ ทำให้เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5. ด้านวิศวกรรม เป็นงานที่ต้องอาศัยความแม่นยำ ดังนี้
  (5.1) ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  (5.2) สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  (5.3) ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  (5.4) ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6. ด้านวิทยาศาสตร์ การช่วยค้นหาวิธีการทดลองหรือแนวความคิดด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ
  (6.1) ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  (6.2) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  (6.3) ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  (6.4) สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อความลดความผิดพลาดจากการทดลองกับความจริง
  7. ด้านการแพทย์ คอมพิวเตอร์ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์ ดังนี้
  (7.1) ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  (7.2)เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  (7.3) ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8. ด้านอุตสาหกรรม มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้กับเครื่องจักรเพื่อใช้ในวงการอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ดังนี้
  (8.1) ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาสนให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  (8.2) ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  (8.3) ช่วยลดปัญหาขลาดแคลนแรงงาน
  (8.4) ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9. ด้านธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างประโยชน์ด้านธุรกิจอย่างมาก ดังนี้
  (9.1) เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  (9.2) ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
  (9.3) ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  (9.4) ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  (9.5) เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10. ด้านธนาคาร มีการพัฒนางานด้านธนาคารในรูปแบบการบริหารให้เป็นธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
  (10.1) ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  (10.2) ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา
  (10.3) ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11. ด้านสำนักงาน เป็นประโยชน์ที่ผู้ใช้ทุกคนได้รับมากที่สุด ดังนี้
  (11.1) ให้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  (11.2) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  (11.3) ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริการ
  (11.4) ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
  12 ด้านความบันเทิง มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่เลือกรับความบันเทิง ดังนี้
  (12.1) ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  (12.2) เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  (12.3) ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  (12.4) ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  (12.5) ประหยัดค้าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  (12.6) เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 7. ด.ญ.สุวิมล หนักเพ็ชร

  สุวิมล เลขที่37 ชั้นม.1/6
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา มีดังนี้
  ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผูเรียนกับผู้อื่น
  ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
  2.ด้านการสือสาร มีดังนี้
  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมุลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ มีดังนี้
  เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนราษฎร
  4.ด้านสังคมศาสตร์ มีดังนี้
  ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม มีดังนี้
  ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
  ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทภาพของอุปกรณ์นั้น
  ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง

 8. ด.ญ.ณัฐธินี มุงเพีย

  ด.ญ.ณัฐธินี มุงเพีย เลขที่18 ชั้นม.1/6
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา -ช่วยนำเสนอข้อมูล -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งเดียวกัน -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้โดยตัวเอง -แลกเปลี่ยนนำเสนอแนวความคคิด -ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ -อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2.ด้านการสื่อสาร -ช่วยประหยัดเวลา -เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล -ช่วยกระจายข้อมูล
  3.ด้านการบริหารประเทศ -ช่องทางการรับข้อมูลจากประชาชน -การนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน -เส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศ -ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล -อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้านทะเบียนราษฎร
  4.ด้านสังคมศาสตร์ -เก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์ -คำนวนแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดในอนาคต -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ
  5.ด้านวิศวกรรม -คำนวนการสร้างบ้านและอาคาร -สร้างโมเดลจำลองก่อนสร้างโมเดลจริง -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้าง -ประมวลผลและประเมินสถานการณ์
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ -เก็บและมวลผลข้อมูล -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลอง -สร้างแบบจำลองงานทดลองลดความผิดพลาด
  7.ด้านการแพทย์ -ลดความผิดพลาดเพิ่มความแม่นยำ -เผยแพร่ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม -ควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณตามต้องการ -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยง -ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน -คำนวนปริมาณวัตถุดิบ
  9.ด้านธุรกิจ -ช่องทางการนำเสนอสินค้า -ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า -คำนวนตัวเลขทางธุรกิจ -เพิ่มความสะดวกในการซื้อขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธนาคาร -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน -อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริการ -เก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน -สร้างงานนำเสนอในรูปแบบน่าสนใจ -ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ -เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ -จัดทำ แก้ไข คัดลอกเอกสารต่างๆได้อย่าง
  รวดเร็ว สวยงาม
  12.ด้านความบันเทิง -ช่วยให้เกิดความสนุก -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ -ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -ส่งเสริมพัฒนาการด้านสมอง -ประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาความบันเทิง -เป็นพื้นฐานในการสร้างอนิเมชัน

 9. ด.ญ.ดรุณี แถวทับ ชั้นม.1/6 เลขที่21
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้ที่มีเครื่่องคอมพิวเตอร์
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
  -เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียรราษฏร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นในการดำเนินการ
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

  • ด.ญ.ฐิติมน คำดี ชั้นม.1/6 เลขที่17
   ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
   1.ด้านการศึกษา
   -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
   -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
   -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
   -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
   -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
   -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
   -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้ที่มีเครื่่องคอมพิวเตอร์
   2.ด้านการสื่อสาร
   -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
   -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
   -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
   3. ด้านการบริหารประเทศ
   -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
   -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
   -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
   -เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
   -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
   -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียรราษฏร
   4.ด้านสังคมศาสตร์
   -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
   -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
   -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
   5.ด้านวิศวกรรม
   -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
   -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
   -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
   -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
   6.ด้านวิทยาศาสตร์
   -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
   -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
   -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
   -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
   7.ด้านการแพทย์
   -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
   -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
   -ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก
   8.ด้านอุตสาหกรรม
   -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
   -ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
   -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
   -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
   9.ด้านธุรกิจ
   -เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
   -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
   -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
   -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
   -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
   10.ด้านธนาคาร
   -ลดขั้นในการดำเนินการ
   -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
   -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
   11.ด้านสำนักงาน
   -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
   -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
   -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
   -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
   12.ด้านความบันเทิง
   -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
   -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
   -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
   -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
   -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 10. ฐิติมน คำดี

  ด.ญ.ฐิติมน คำดี ชั้นม.1/6 เลขที่17
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้ที่มีเครื่่องคอมพิวเตอร์
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
  -เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียรราษฏร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นในการดำเนินการ
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 11. นิภัทรา แก้วมาลา

  ด.ญ.นิภัทรา แก้วมาลา ชั้นม.1/6 เลขที่25
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้ที่มีเครื่่องคอมพิวเตอร์
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
  -เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียรราษฏร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นในการดำเนินการ
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 12. สุภาพร ธีวงษ์

  ด.ญ.สุภาพร ธีวงษ์
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้ที่มีเครื่่องคอมพิวเตอร์
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
  -เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียรราษฏร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นในการดำเนินการ
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 13. ด.ญ.เจนจิรา สุทธิฤกษ์

  ด.ญ.เจนจิรา สุทธิฤกษ์ ชั้นม.1/6 เลขที่16
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน

  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
  -เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น

  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง

  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก

  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร

  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก

  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นในการดำเนินการ
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร

  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม

  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 14. ด.ญ.ณัฐาภรณ์ พระวิเศษ

  1.ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรุปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิด
  -ช่วยขยายโอกาสในการศึกษา
  -ช่วยผลิตหน่วยการศึกษา
  -ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษา
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูล
  -ช่วยกระจายข้อมูล
  3.ด้านการบริหารประเทส
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไำตย
  -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ
  5.ด้านวิศวกรมม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้่านและอาคาร
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้่างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและปรเมิณสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -คำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุริกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  12.ด้านควาัมบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร๋
  ์ -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค้าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษภาพยนต์

 15. ด.ญ.แพรวพรรณ รอดศรี ม.1/6 เลขที่30
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรุปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิด
  -ช่วยขยายโอกาสในการศึกษา
  -ช่วยผลิตหน่วยการศึกษา
  -ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษา
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูล
  -ช่วยกระจายข้อมูล
  3.ด้านการบริหารประเทส
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไำตย
  -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวงานด้านทะเบียนราษฎร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามรถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  5.ด้านวิศวกรมม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้่านและอาคาร
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้่างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและปรเมิณสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -คำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุริกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  12.ด้านควาัมบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร๋
  ์ -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค้าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษภาพยนต์

 16. ด.ญ.เจนจิรา พันธ์สุมา

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ด.ญ.เจนจิรา พันธ์สุมา ม.1/6 เลขที่15
  1.ด้านการศึกษา
  ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
  ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2.ด้านการสื่อสาร
  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง
  ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน

 17. ด.ญ.แพรวพรรณ รอดศรี ม.1/6 เลขที่ 30
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา
  -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2.ด้านการศึกษา
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูล
  -ช่วยกระจายข้อมูล
  3.ด้านการบริหารประเทส
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไำตย
  -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวงานด้านทะเบียนราษฎร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามรถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้่านและอาคาร
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้่างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและปรเมิณสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -คำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุริกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  12.ด้านควาัมบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร๋
  ์ -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค้าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษภาพยนต์

 18. เด็กชาย กฤษฎา พิมพ์แกว ม. 1/6 เลขที่1
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน

  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
  -เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น

  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง

  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก

  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร

  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก

  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นในการดำเนินการ
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร

  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม

  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 19. ด.ญ.สุวิมล หนักเพ็ชร

  ด.ญ.สุวิมล หนักเพ็ชร ชั้นม.1/6 เลขที่37
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  7.ด้านการแพทย์
  ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักาสุขภาพ
  ช่วยลดเวลาการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
  ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยง
  9.ด้านธุรกิจ
  เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  ช่วยคำนวณตัวเลข
  10. ด้านธนาคาร
  ช่วยประหยัดในด้านต่างๆ
  11.ด้านสำนักงาน
  ช่วยจัดทำแก้ไข คัดลอกเอกสาร
  12.ด้านความบันเทิง
  เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 20. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สวัสดิ์พริ้ง ม.1/6 เลขที่4
  1.ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรุปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิด
  -ช่วยขยายโอกาสในการศึกษา
  -ช่วยผลิตหน่วยการศึกษา
  -ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษา
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูล
  -ช่วยกระจายข้อมูล
  3.ด้านการบริหารประเทส
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไำตย
  -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ
  5.ด้านวิศวกรมม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้่านและอาคาร
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้่างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและปรเมิณสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -คำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุริกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  12.ด้านควาัมบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร๋
  ์ -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค้าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษภาพยนต์

 21. ด.ช.ภานุพงศ์ วงษ์พยอม ม.1/6 เลขที่ 6
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา
  -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2.ด้านการศึกษา
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูล
  -ช่วยกระจายข้อมูล
  3.ด้านการบริหารประเทส
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไำตย
  -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวงานด้านทะเบียนราษฎร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามรถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้่านและอาคาร
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้่างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและปรเมิณสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -คำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุริกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นในการดำเนินการ
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 22. ด.ญ.กิตติมา พุทธรักขิโต

  ด.ญ.กิตติมา พุทธรักขิโต เลขที่ 11 ม.1/6
  1.ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและคราใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลด้านสังคมศาสตร์
  ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนสร้างโมเดลจริง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูล
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลอง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและความแม่นยำ
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งสินค้าต่าง ๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเร่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา

 23. ด.ญ.ธีระพร สุ่มมาตร

  ด.ญ.ธีระพร สุ่มมาตร ม.1/6 เลขที่22
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
  -เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียรราษฏร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นในการดำเนินการ
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 24. ด.ช. ขจรศักดิ์ โพธิ์ศรี ม.1/6 เลขที่ 3
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มีดังต่อไปนี้
  1.ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรุปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิด
  -ช่วยขยายโอกาสในการศึกษา
  -ช่วยผลิตหน่วยการศึกษา
  -ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษา
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูล
  -ช่วยกระจายข้อมูล
  3.ด้านการบริหารประเทส
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไำตย
  -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ
  5.ด้านวิศวกรมม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้่านและอาคาร
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้่างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและปรเมิณสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -คำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุริกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  12.ด้านควาัมบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร๋
  ์ -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค้าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษภาพยนต์

 25. เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพดสูงเนิน ม.1/6 เลขที่ 2

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรุปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนได้ด้วยตัวเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิด
  -ช่วยขยายโอกาสในการศึกษา
  -ช่วยผลิตหน่วยการศึกษา
  -ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษา
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูล
  -ช่วยกระจายข้อมูล
  3.ด้านการบริหารประเทส
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไำตย
  -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวงานด้านทะเบียนราษฎร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามรถเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายขึ้น
  5.ด้านวิศวกรมม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้่านและอาคาร
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้่างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและปรเมิณสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -คำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุริกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  12.ด้านควาัมบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร๋
  ์ -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค้าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษภาพยนต์

 26. ด.ช.ศรายุทธ วงษ์เกตุ

  ชื่อด.ช.ศรายุทธ วงษ์เกตุ เลขที่ 8
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้ที่มีเครื่่องคอมพิวเตอร์
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
  -เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียรราษฏร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นในการดำเนินการ
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 27. เด็กหญิง นาตยา พุ่มน้อย เลขที่23 ชั้นม.1/6
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  2.ด้านการสื่อสาร ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสอบถาม
  3.ด้านการบริหารประเทศ เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  5.ด้านวิศวกรรม ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  7.ด้านการแพทย์ ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  9.ด้านธุรกิจ เพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธนาคาร ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา
  11.ด้านสำนักงาน ช่วยก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง เป็นพื้นฐานในการสร้างอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนตร์

 28. ด.ญ.เจนจิรา พันธ์สุมา

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้ที่มีเครื่่องคอมพิวเตอร์
  2.ด้านการสื่อสาร
  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
  เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียรราษฏร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
  ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธนาคาร
  ลดขั้นในการดำเนินการ
  ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
  12.ด้านความบันเทิง
  ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 29. ด.ญ. รสธร ชื่นชม ม.1/6 เลขที่33
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูล
  -ช่วยให้ผู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาในการใช่จ่ายในการติดต่อ
  -เป็นสื่อกลางในการรับข้อมูล
  -ช่วยกระจายข้อมูล
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางรับข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูล
  -เพิ่มทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารประเทศ
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -คำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้า
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุริกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  12.ด้านควาัมบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร๋
  ์ -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค้าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษภาพยนต์

 30. ด.ญ. เพ็ชรรัตน์ เรืองบุบผา

  ด.ญ. เพ็ชรรัตน์ เรืองบุบผา ม.1/6 เลขที่ 29
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. ด้านการศึกษา
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  – ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งเดียว
  – ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  – ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  – ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดเเคนผู้สอน
  – ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  – ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2. ด้านการสื่อสาร
  – ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  – เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  – ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3. ด้านการบริหารประเทศ
  – เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  – เป็นช่องทางการเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  – ส่งเสริมการเเสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  – เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศ
  – เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและค่าราชการ
  4. ด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยคำนวนแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ
  5. ด้านวิศวกรรม
  – ช่วยออกแบบและคำนวนโครงสร้างบ้านและอาคาร
  – สร้างโมเดลจำลองก่นการสร้างโมเดลจริง
  – ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้าง
  – ช่วยประมวลผลและประเมินสถานะการณ์
  6. ด้านวิทยาศาสตร์
  – ช่วยเก็บและประมวลผล
  – เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  – ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลอง
  – สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดผลาด
  7. ด้านการแพทย์
  – ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำ
  – เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักาสุขภาพ
  – ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8. ด้านอุตสาหกรรม
  – ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณ
  – ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  – ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  – ช่วยคำนวนปริมาณวัตถุดิบ
  9. ด้านธุรกิจ
  – เป็นช่งทางในการนำเสนอสินค้า
  – ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
  – ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนตำ
  – ช่วยคำนวนตัวเลขทางธุรกิจ
  – เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้า
  10. ด้านธนาคาร
  – ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  – ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไยว้ในส่วนกลาง
  11. ด้านสำนักงาน
  – ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  – ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  – ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  – ช่วยจัดทำ แกไข หรือคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
  12. ด้านความบันเทิง
  – ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  – เพิ่มทักษะการใช้คอมพิววเตอร์
  – ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  – ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  – ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันจเทิง
  – เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชั่นและเทคนิกพิเศษทางด้านภาพยนตร์

 31. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอนและสถานศึกษา มีดั้งนี้
  1) ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลาย
  2) ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  3) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้
  4) ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดง
  5) ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
  6) ช่วยผลิตสื่อการเรียนที่น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  7) ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนหรือเมื่อไรก็ได้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างบิ่งคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ทำให้เกิดประโยชน์ มีดังนี้
  1) ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  2) เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง
  3) ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
  3. ด้านการบริหารประเทศ รัฐบาลได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
  1) เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  2) เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  3) ส่งเสริมการเเสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  4) เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริ
  5) เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  6) ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในก่ารจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนราษฎร
  4. ด้านสังคมศาสตร์ เป็นงานที่เกี่ยวกับมนุษย์หรือประชากรด้านสังคมศาสตร์ มีดังนี้
  1) ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  2) ช่วยคำนวนแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  5. ด้านวิศวกรรม เป็นงานที่ต้องอาศัยความถูกต้อง แม่นยำ มีดังนี้
  1) ช่วยออกแบบและคำนวนโครงสร้างบ้านและอคาร
  2) สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  6. ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์จะช่วยส่งเสริมการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
  1) ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  2) เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  3) ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดเล็กๆได้
  7. ด้านการแพทย์ คอมพิวเตอร์ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์ มีดังนี้
  1) ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวิจัยและรักษาโรค
  2) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  8. ด้านอุตสาหกรรมมีนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ร่วมกับเครื่องจักร มีดังนี้
  1) ช่วยควบคุมการผลิตช้นงานให้ได้ปริมาณและคณุภาพตามต้องการ
  2) ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุไม่สามาทำได้
  3) ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  9. ด้านธรุกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพาณิชย์อิเล็กทรอนกส์ได้สร้างประโยชน์ด้านธรุกิจ มีดังนี้
  1) เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  2) ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
  3) ขยายโอกาสทางธรุกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนตำ
  4) ช่วยคำนวณตัวเลขทางธรุกิจได้อย่างแม่นยำ
  10. ด้านธนาคาร มีการพัฒนางานด้านธานคารในรูปแบบบริการให้เป็นธนาคาร มีดังนี้
  1) ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  2) ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวตสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11. ด้านสำนักงาน เป็นประโยชน์ที่ผู้ใช้ทุกคนได้รับมากที่สุด มีดังนี้
  1) ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  2) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  3) ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12. ด้านความบันเทิง คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่เลือกรับความบันเทิง มีดังนี้
  1) ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  2) เพิ่มทักษะการใคอมพิวเตอร์
  3) ส่งเสริมความริเริ่มสร้างสรรค์
  4) ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง

 32. ด.ญ.เงิน เจนตะ

  ด.ญ.เงิน เจนตะ ม.1/6 เลขที่13
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1. ด้านการศึกษา
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  – ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งเดียว
  – ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  – ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  – ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดเเคนผู้สอน
  – ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  – ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2. ด้านการสื่อสาร
  – ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  – เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  – ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3. ด้านการบริหารประเทศ
  – เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  – เป็นช่องทางการเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  – ส่งเสริมการเเสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  – เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศ
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยคำนวนแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ
  5. ด้านวิศวกรรม
  – ช่วยออกแบบและคำนวนโครงสร้างบ้านและอาคาร
  – สร้างโมเดลจำลองก่นการสร้างโมเดลจริง
  – ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้าง
  – ช่วยประมวลผลและประเมินสถานะการณ์
  6. ด้านวิทยาศาสตร์
  – ช่วยเก็บและประมวลผล
  – เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  – ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลอง
  – สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดผลาด
  7. ด้านการแพทย์
  – ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำ
  – เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักาสุขภาพ
  – ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8. ด้านอุตสาหกรรม
  – ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณ
  – ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  – ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  – ช่วยคำนวนปริมาณวัตถุดิบ
  9. ด้านธุรกิจ
  – เป็นช่งทางในการนำเสนอสินค้า
  – ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
  – ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนตำ
  – ช่วยคำนวนตัวเลขทางธุรกิจ
  – เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้า
  10. ด้านธนาคาร
  – ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  – ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไยว้ในส่วนกลาง
  11. ด้านสำนักงาน
  – ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  – ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  – ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  – ช่วยจัดทำ แกไข หรือคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
  12. ด้านความบันเทิง
  – ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  – เพิ่มทักษะการใช้คอมพิววเตอร์
  – ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  – ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  – ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันจเทิง
  – เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชั่นและเทคนิกพิเศษทางด้านภาพยนตร์

 33. ด.ญ.อาทิตยา ศักดิ์ทอง

  ด.ญ.สุริยา แซ่ควาง เลขที่ 36 ม.1/6

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

  1. ด้านการศึกษา
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  – ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งเดียว
  – ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  – ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  – ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดเเคลนผู้สอน
  – ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  – ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2. ด้านการสื่อสาร
  – ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  – เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  – ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3. ด้านการบริหารประเทศ
  – เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  – เป็นช่องทางการเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  – ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  – เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศ
  – เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและค่าราชการ
  4. ด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ
  5. ด้านวิศวกรรม
  – ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  – สร้างโมเดลจำลองก่นการสร้างโมเดลจริง
  – ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้าง
  – ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์
  6. ด้านวิทยาศาสตร์
  – ช่วยเก็บและประมวลผล
  – เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  – ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลอง
  – สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาด
  7. ด้านการแพทย์
  – ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำ
  – เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  – ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8. ด้านอุตสาหกรรม
  – ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณ
  – ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  – ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  – ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ
  9. ด้านธุรกิจ
  – เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  – ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
  – ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนตำ
  – ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจ
  – เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้า
  10. ด้านธนาคาร
  – ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  – ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11. ด้านสำนักงาน
  – ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  – ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  – ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  – ช่วยจัดทำ แกไข หรือคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
  12. ด้านความบันเทิง
  – ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  – เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  – ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  – ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  – ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  – เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชั่นและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนตร์

 34. ด.ญ.สุริยา แซ่ควาง

  ด.ญ.สุริยา แซ่ควาง ม.1/6 เลขที่ 36

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

  1. ด้านการศึกษา
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  – ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งเดียว
  – ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  – ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  – ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดเเคลนผู้สอน
  – ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  – ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2. ด้านการสื่อสาร
  – ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
  – เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  – ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3. ด้านการบริหารประเทศ
  – เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  – เป็นช่องทางการเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  – ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  – เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศ
  – เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและค่าราชการ
  4. ด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ
  5. ด้านวิศวกรรม
  – ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  – สร้างโมเดลจำลองก่นการสร้างโมเดลจริง
  – ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้าง
  – ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์
  6. ด้านวิทยาศาสตร์
  – ช่วยเก็บและประมวลผล
  – เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  – ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลอง
  – สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาด
  7. ด้านการแพทย์
  – ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำ
  – เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  – ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8. ด้านอุตสาหกรรม
  – ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณ
  – ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  – ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  – ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ
  9. ด้านธุรกิจ
  – เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  – ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
  – ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนตำ
  – ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจ
  – เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้า
  10. ด้านธนาคาร
  – ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร
  – ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11. ด้านสำนักงาน
  – ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  – ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  – ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์
  – ช่วยจัดทำ แกไข หรือคัดลอกเอกสารต่าง ๆ
  12. ด้านความบันเทิง
  – ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  – เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  – ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  – ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  – ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  – เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชั่นและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนตร์

 35. เพชรชรัตน์ ดวงจันทร์

  ด.ญ.เพชรชรัตน์ ดวงจันทร์ เลขที่ 28 ม.1/6
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  -ฃ่วยนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูงต่างๆ
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดของผู้เรียนกับผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
  -ช่วยยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตร
  -เพิ่มทัศนคติที่เกียวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียรราษฏร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามารถเปรียบเียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโลก
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสิ้นค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธนาคาร
  -ลดขั้นในการดำเนินการ
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  -ช่วยจัดทำ แก้ไข หรือคัดลอกเอกสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ และสวยงาม
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง
  -ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหาความบันเทิง
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 36. อาทิตยา ศักดิ์ทอง

  ด.ญ.อาทิตยา ศักดิ์ทอง ม.1/6 เลขที่ 40
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  2.ด้านการสื่อสาร
  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่สาร
  ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  เป็นช่องทางการรับข้อมูลจากประชาชน
  เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  5.ด้านวิศวกรรม
  ช่วยออกแบบและคำนวณโคนรงสร้างบ้านและอาคาร
  สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและทดลองต่างๆ
  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  7.ด้านการแพทย์
  ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  9.ด้านธุรกิจ
  เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
  10.ด้านธนาคาร
  ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลางทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง
  เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 37. ด.ญ.น้ำผึ้ง ภักดี

  ด.ญ.น้ำผึ้ง ภักดี ม.1/6 เลขที่24
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอน และสถานศึกษา ดังนี้
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
  2.ด้านการสื่อสาร โดยเฉพราะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งระชา
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ รัฐบาลได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารประเทศ ดังนี้
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  4.ด้านสังคมศาสตร์เป็นงานที่เกี่ววกับมนุษย์หรือประชากร ให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมศาสตร์ ดังนี้
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ
  5.ด้านวิศวกรรม เป็นงานที่ต้องอาศัยความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อสร้างและออกแบบบ้าน อาคาร ทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  6.ด้านวิทยลาศาสตร์ คอมพิวเตอร์จะช่วยส่งเสริมการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูล
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียด
  7.ด้านการแพทย์ คอมพิวเตอร์ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์ ดังนี้
  -ลดความผิดพลาด
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ร่วมกับเครื่องจักรเพื่อใช้ในวงการอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ดังนี้
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  9.ด้านธุรกิจ โดยเฉพราะอย่างยิ่งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างประโยชน์ด้านธุรกิจอย่างมาก ดัวนี้
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซยื้อสินค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจ
  10.ด้านธนาคาร มีการพัฒนางานด้ารธนาคารในรูปแบบการบริการให้เป็น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ทำประโยชน์ ดังนี้
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวก
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน เป็นประโยชน์ที่ผู้ใช้ทุกคนได้รับมากที่สุด ทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
  -ใช้สร้างงานนำเสนอ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
  -ช่วยเก็บข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิง คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่เลือกรับความบันเทิงและแบ่งเวลาในการใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 38. ด.ช.สุธีนันท์ ศรีสุขล้อม

  คอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมาย และควรใช้ให้ถูกต้อง ถ้าเราใช้อย่างถูกต้อง

  บ้านเราก็จะลดปัญหาต่างๆทางการสื่อสาร คมนาคม และทางธุรกิจ

  จําไว้ด้วยนะค้าบ

 39. ด.ช.สุธีนันท์ ศรีสุขล้อม

  โย่วดี

 40. ไอลดา คนนะเว้ย

  ดี จ้า นี่อยู่จังหวัดไหนคะ?^^แล้ว….อยู่ร.ร.ไหนอ่ะ><

 41. ด.ญ.สวยดี น่ารักอ่ะ

  ร.ร.คนสวยขอชื้นชมคร๊า

 42. สุดยอดเลยอ่ะ

 43. สุดยอดเลยทำการบ้านเสร็จแล้ว

 44. ด.ช.สหัสวรรษ คตปัญญา

  ไปส่งครูแล้ว ขอบคุณครับ

 45. ขอบคุณมากๆนะค่ะคุณเเเอดมิน ^^

 46. ความสามารถ

  ด.ช.นพวัฒน์ ครั่งฝา ม.1/2 เลขที่4

  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน ผู้สอน และสถานศึกษา ดังนี้
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
  2.ด้านการสื่อสาร โดยเฉพราะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้
  -ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งระชา
  -ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ รัฐบาลได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารประเทศ ดังนี้
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  4.ด้านสังคมศาสตร์เป็นงานที่เกี่ววกับมนุษย์หรือประชากร ให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมศาสตร์ ดังนี้
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ
  5.ด้านวิศวกรรม เป็นงานที่ต้องอาศัยความถูกต้อง แม่นยำ เพื่อสร้างและออกแบบบ้าน อาคาร ทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  6.ด้านวิทยลาศาสตร์ คอมพิวเตอร์จะช่วยส่งเสริมการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูล
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียด
  7.ด้านการแพทย์ คอมพิวเตอร์ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์ ดังนี้
  -ลดความผิดพลาด
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ร่วมกับเครื่องจักรเพื่อใช้ในวงการอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ดังนี้
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงาน
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  9.ด้านธุรกิจ โดยเฉพราะอย่างยิ่งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างประโยชน์ด้านธุรกิจอย่างมาก ดัวนี้
  -เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซยื้อสินค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจ
  10.ด้านธนาคาร มีการพัฒนางานด้ารธนาคารในรูปแบบการบริการให้เป็น ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ทำประโยชน์ ดังนี้
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวก
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน เป็นประโยชน์ที่ผู้ใช้ทุกคนได้รับมากที่สุด ทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
  -ใช้สร้างงานนำเสนอ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
  -ช่วยเก็บข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิง คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่เลือกรับความบันเทิงและแบ่งเวลาในการใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 47. ด.ญ.ฮวายอง ชอย

  อยากรู้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในเเต่ละด้าน

 48. น.ส.รัชนีกร สมร มิว

  ขอบคุนสำหรับความรู้ดีๆ พอดีอยากคุยกับน้องสาว

 49. อยากได้แบบเจาะจงเป็นเรื่องๆอ่ะได่อ่ะป่าว

 50. เจ๋งจ้า ขอบคุณจ้า

 51. ขอบคุณมากๆ นะคะ ^_^

 52. อยากไดด้านการแก้ปัญหาค่ะ

 53. การสร้างงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: