บทบาทของคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่าง ๆ

กำหนดหน่วยงานมาพร้อมทั้งอธิบายบทบาทในหน่วยงานนั้น ๆ อย่าลืมแจ้งชื่อ เลขที่และชั้นน๊ะจ๊ะ (เฉพาะ ม.1/6 จ้า)

 1. กฤษฎา พิมพ์แก้ว

  เด็กชาย กฤษฎา พิมพ์แก้ว ม.1/6 เลขที่ 1
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา
  2.ด้านการซื่อสาร
  3.ด้านการบริหารระเทศ
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  5.ด้านวิศวกรรม
  6.ด้านงานวิทยาศาสตร์
  7.ด้านการเเพทย์
  8.ด้านอุตศาหกรรม
  9.ด้านธุรกิจ
  10.ด้านธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  12.ด้านความบันเทิง

 2. เด็กชาย กฤษฎา พิมพ์แก้ว ม.1/6 เลขที่ 1
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน
  2.ด้านการซื่อสาร ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร
  3.ด้านการบริหารระเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความโปร่งใส เเละลดปัญหาคอรัปชันของหน่วยงานทางราชการ
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้คอมพิมเตอร์เพื่อในการเก็บข้อมูลเเละช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยสงเสริมการทำงานที่ได้มาตฐานระดับสากลเเละส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรม
  6.ด้านงานวิทยาศาสตร์ มีการประยุคต์ใช้คอมพิมเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเเละส่งเสริวการทำงานให้แนยำเเละรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการเเพทย์ ช่วยให้ข้อมูลเเละช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครือข่าย
  8.ด้านอุตศาหกรรม ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายอีกด้วย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสิ้นค้าผ่านทางเว็บไซต์
  10.ด้านธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผลการฝากเงิน การถอนเงิน เเละอัตาดอกเบี้ยซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลเเบบทันที
  11.ด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารพิมพ์งานนำเสนอข้อมูลการเก็บข้อมูลการคำนวณเเละการจัดการข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลได้หลากหลายรูปเเบบทั้งข้อความภาพนิ่งเเละภาพเคลื่อนไหว เสียง ตลอดจนมัลติมีเดีย

 3. ด.ช.ศิวกร เอี่ยมรอด

  ด.ช.ศวกร เอี่ยมรอด

  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา สำหรับผู้เรียนรู้
  2.ด้านการซื่อสาร ความสามารถในการทำงานมากขึ้นเเละความสามารถด้านการติดตอสื่อสาร
  3.ด้านการบริหารระเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความโปร่งใสเเละลดปัญหาการคอลัปชั้นของนวยงานทางราชการต่างๆ
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ชาวยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมมากยิ่งขึน
  5.ด้านวิศวกรรม ช่วยได้คือการเขียนแบบ การวางแผนการ การสร้างโมเดลเเละอื่นๆอีกมากมายและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ด้านวิศวกรรม
  6.ด้านงานวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบของธาตุและใช้บันทึก ชั่ง ตวง วัดค่าสารเคมีเพื่อใช้ในการทดลอง
  7.ด้านการเเพทย์ สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  8.ด้านอุตศาหกรรม ใช้ทำงานเเทนมนุษย์ ช่วยไม่ให้เสี่ยงต่ออันตราย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  10.ด้านธนาคาร ช่วยทำให้ง่ายยิ่งขึ้นในการฝากเงิน การถอนเงินและการปรับสมุดบัชชี
  11.ด้านสำนักงาน ใช้ในการอ้างอิงกฏหมายซึ่งคนไทยจะต้องเก็บไว้นานถึง 10 ปี
  12.ด้านความบันเทิง ช่วยทำเพลงเเละภาพยนตื เกมคอมพิวเตอร์

 4. ณรงค์ฤทธิ์ สวัสดิ์พริ้ง

  ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์ สวัสดิ์พริ้ง ม.1/6เลขที่ 4

  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน
  2.ด้านการซื่อสาร ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร
  3.ด้านการบริหารระเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความโปร่งใส เเละลดปัญหาคอรัปชันของหน่วยงานทางราชการ
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้คอมพิมเตอร์เพื่อในการเก็บข้อมูลเเละช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยสงเสริมการทำงานที่ได้มาตฐานระดับสากลเเละส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรม
  6.ด้านงานวิทยาศาสตร์ มีการประยุคต์ใช้คอมพิมเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเเละส่งเสริวการทำงานให้แนยำเเละรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการเเพทย์ ช่วยให้ข้อมูลเเละช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครือข่าย
  8.ด้านอุตศาหกรรม ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายอีกด้วย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสิ้นค้าผ่านทางเว็บไซต์
  10.ด้านธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผลการฝากเงิน การถอนเงิน เเละอัตาดอกเบี้ยซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลเเบบทันที
  11.ด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารพิมพ์งานนำเสนอข้อมูลการเก็บข้อมูลการคำนวณเเละการจัดการข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลได้หลากหลายรูปเเบบทั้งข้อความภาพนิ่งเเละภาพเคลื่อนไหว เสียง ตลอดจนมัลติมีเดีย

 5. ด.ช. ขจรศักดิ์ โพธิ์ศรี

  ด.ช. ขจรศักดิ์โพธิ์ศรี ม.1/6 เลขที่ 3
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน
  2.ด้านการซื่อสาร ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร
  3.ด้านการบริหารระเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความโปร่งใส เเละลดปัญหาคอรัปชันของหน่วยงานทางราชการ
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้คอมพิมเตอร์เพื่อในการเก็บข้อมูลเเละช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยสงเสริมการทำงานที่ได้มาตฐานระดับสากลเเละส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรม
  6.ด้านงานวิทยาศาสตร์ มีการประยุคต์ใช้คอมพิมเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเเละส่งเสริวการทำงานให้แนยำเเละรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการเเพทย์ ช่วยให้ข้อมูลเเละช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครือข่าย
  8.ด้านอุตศาหกรรม ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายอีกด้วย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสิ้นค้าผ่านทางเว็บไซต์
  10.ด้านธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผลการฝากเงิน การถอนเงิน เเละอัตาดอกเบี้ยซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลเเบบทันที
  11.ด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารพิมพ์งานนำเสนอข้อมูลการเก็บข้อมูลการคำนวณเเละการจัดการข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลได้หลากหลายรูปเเบบทั้งข้อความภาพนิ่งเเละภาพเคลื่อนไหว เสียง ตลอดจนมัลติมีเดีย

 6. เด็กหญิง นุสรารัตน ทรัพย์กุญชร ม.1/6 เลขที่ 26
  บทบาทของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา-ใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลที่สนใจจากแหล่งความรู็้ต่างๆ
  -ใช่สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นการสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน
  -ใช้สำหรับงานด้านบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับต่างๆ
  2.ด้านการสื่อสาร ปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกันหลายๆเครื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย เครือข่ายที่ใหญ่ที่่ใหญ่ที่สุดเรียกว่า อินเตอร์เน็่ต
  3.ด้านการบริหารประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารประเทศเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการจัดตั้ง กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล เช่น การชำระภาษีกับกรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์ กระประมูลออนไลน์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูลและช่วยทำการวิจัยเกี่่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำสถิติในรูปแบบของกราฟประชากรและการจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์ในรูปแบบของภาะ 3 มิติ
  5.ด้านวิศวกรรม การเขียนแบบ การวางแผนการ การสร้างโมเดล การคำนวณวัสดุึ อุปกรณ์ การเ้ก็บข้อมูล การคำนวณโครงสร้าง การวางแผน และการควบคุมงาน ทางด้านการก่อสร้าง เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ มีการประยุกต์คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์์ช่วยในการตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ
  7.ด้านการแพทย์ ด้วยความแม่นยำจากการทำงานของคอมพิวเตอร์ และบทบาทของคอมพิวเตอร์ในการด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครือข่ายได้อีกด้วย
  8.ด้านอุตสาหกรรม การคำนวณวัตุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิตและผลผลิตที่ได้จากการผลิต ยังช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เลี่ยงต่ออันตรายอีกด้วย
  9.ด้ารธุรกิจ บทบาทที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจ การประเมิณสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านทางเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต
  10.ด้านธนาคาร ประมวลผล การฝากเงิน การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย มีการประมวลผลทันที เพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำที่สุด
  11.ด้านสำนักงาน มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานสำนักงานแทบทุกองค์กร เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอ การเก็บข้อมูล การคำนวณ และการจัดการข้อมูลที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง-เพลงและภาพยนต์
  -เกมคอมพิวเตอร์ั้ี

 7. เด็กหญิง อลิษา ปิ่นโมรา

  เด็กหญิง อลิษา ปิ่นโมรา ชั้น ม.1/6 เลขที่ 39
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1. ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน ใช้สำหรับผู้สอน ใช้ค้นคว้าหาความรู้
  2. ด้านการสื่อสารเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วโลกเรียกว่า อินเตอร์เน็ต สามารถส่งข้อมูลในแบบต่างๆได้อยางหลากหลาบในแบบมัลติมีเดีย
  3. ด้านงานบริหารประเทศ ให้เกิดการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  4. ด้านสังคมศาสตร์ มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลและช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5. ด้วนวิศวกรรม มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรมในเกือบทุกขั้นตอนของการทำงาน เรืฃิ่อมตั้งแต่การเขียนแบบ การวางแผนงาน การสร้างโมเดล
  การคำนวณวัสดุ อุปกรณ์ การเก็บข้อมูล การคำนวณโครงสร้าง การวางแผน และการควบคุมงานทางด้านก่อสร้าง
  6. ด้านวิทศาสตร์ มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขั้น
  7. ด้านการแพทย์ ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์เป็นอย่างมากสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ด้านอุตสาหกรรม มีการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร การคำนวณวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิตและผลผลิตที่ได้จากการผลิต
  9. ด้านธุรกิจ มีการส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจในรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
  10. ด้านธนาคาร มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผลการฝากเงิน การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลแบบทันที
  11. ด้านสำนักงานมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานสำนักงานแทบทุกองค์กร เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล การเก็บข้อมูลการคำนวณและการจัดการ
  ข้อมูลที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12. ด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเสียง ตลอดจนมัลติมีเดีย มีสองประเภทดังนี้
  (12.1) เพลงและภาพยนต์ ฟังเพลงและดูภาพยนต์ผ่านทางคอมพิวเตอร์มากขั้น เนื่องจากสะดวก ประหยัด ภาพและเสียง
  (12.2) เกมคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเล่นคนเดียวและการเล่นผ่านเครื่อข่าย

 8. ด.ช. กิตติศักดิ์ โพดสูงเนิน ม.1/6 เลขที่ 2
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา สำหรับผู้เรียนรู้
  2.ด้านการซื่อสาร ความสามารถในการทำงานมากขึ้นเเละความสามารถด้านการติดตอสื่อสาร
  3.ด้านการบริหารระเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความโปร่งใสเเละลดปัญหาการคอลัปชั้นของนวยงานทางราชการต่างๆ
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ชาวยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมมากยิ่งขึน
  5.ด้านวิศวกรรม ช่วยได้คือการเขียนแบบ การวางแผนการ การสร้างโมเดลเเละอื่นๆอีกมากมายและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ด้านวิศวกรรม
  6.ด้านงานวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบของธาตุและใช้บันทึก ชั่ง ตวง วัดค่าสารเคมีเพื่อใช้ในการทดลอง
  7.ด้านการเเพทย์ สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  8.ด้านอุตศาหกรรม ใช้ทำงานเเทนมนุษย์ ช่วยไม่ให้เสี่ยงต่ออันตราย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  10.ด้านธนาคาร ช่วยทำให้ง่ายยิ่งขึ้นในการฝากเงิน การถอนเงินและการปรับสมุดบัชชี
  11.ด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารพิมพ์งานนำเสนอข้อมูลการเก็บข้อมูลการคำนวณเเละการจัดการข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิง ช่วยทำเพลงเเละภาพยนตื เกมคอมพิวเตอร์

 9. ด.ช. ภาพุพงศ์ วงษ์พยอมม.1/6 เลขที่ 6
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน
  2.ด้านการซื่อสาร ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร
  3.ด้านการบริหารระเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความโปร่งใส เเละลดปัญหาคอรัปชันของหน่วยงานทางราชการ
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้คอมพิมเตอร์เพื่อในการเก็บข้อมูลเเละช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยสงเสริมการทำงานที่ได้มาตฐานระดับสากลเเละส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรม
  6.ด้านงานวิทยาศาสตร์ มีการประยุคต์ใช้คอมพิมเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเเละส่งเสริวการทำงานให้แนยำเเละรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการเเพทย์ ช่วยให้ข้อมูลเเละช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครือข่าย
  8.ด้านอุตศาหกรรม ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายอีกด้วย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสิ้นค้าผ่านทางเว็บไซต์
  10.ด้านธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผลการฝากเงิน การถอนเงิน เเละอัตาดอกเบี้ยซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลเเบบทันที
  11.ด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารพิมพ์งานนำเสนอข้อมูลการเก็บข้อมูลการคำนวณเเละการจัดการข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลได้หลากหลายรูปเเบบทั้งข้อความภาพนิ่งเเละภาพเคลื่อนไหว เสียง ตลอดจนมัลติมีเดีย

 10. ด.ญ.ณัฐธินี มุงเพีย

  ด.ญ.ณัฐธินี มุงเพีย เลขที่18 ชั้น ม.1/6
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา – สำหรับผู้เรียน ใช้ค้นคว้าหาความรู้ -สำหรับผู้สอนเพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน -ใช้สำหรับงานด้านการบริหาร
  2.ด้านการสื่อสาร ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกันหลายๆเครื่อง
  3.ด้านการบริหารประเทศรัฐบาลได้รับความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารประเทศเป็นอย่างมาก
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูล
  5.ด้านวิศวกรรมมีการวางแผนการสร้างโมเดล
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  7.ด้านการแพทย์ ด้วยความแม่นยำของคอมพิวเตอร์
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักรการคำนวนวัตถุดิบ
  9.ด้านธุรกิจ เป็นบทบาทที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน
  10.ด้านธนาคาร ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านสำนักงานของธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานสำนักงานแทบทุกองค์กร
  12. ด้านความบันเทิง ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถทำงานได้กับข้อมูลหลายรูบแบบ

 11. ศรายุทธ วงษ์เกตุ

  ด.ช.ศรายุทธ วงษ์เกตุ เลขที่ 8
  บทบาทของคอมพิวเตอร์มี ดังนี้
  1.ด้านการศึกษา สำหรับผู้เรียนรู้ ใช้ค้นคว้าความรู้
  2.ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้นและความสามารถในนการติดต่อสื่อสาร
  3.ด้านการบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่นวกับชีวิตและความเป็นอยุ่ในสังคมได้งายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและด้านวิศวกรรม
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยเก็บข้อมูลการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการแพทย์ สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร ทำงานแทนมนุษย์ไม่ให้เสี่ยงอันตราย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านทางเครือค่ายอินเทอาเน็ต
  10.ด้านธนาคาร ช่วยประมวลผลการฝากเงิน ถอนเงินและอัตราดอกเบี้ยซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลแบบทันที
  11.ด้านสำนักงาน ช่วยให้การจัดการงานต่างๆมีคุณภาพ ประหยัดเวลา และทรัพยากรมากยิ่งขึ้น
  12.ด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

 12. ด.ญ.เจนจิรา พันธ์สุมา

  ด.ญ.เจนจิรา พันธ์สุมา เลขที่ 15 ม.1/6
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับ ผู้เรียน ใช้ในการค้นหาความรู้
  2.ด้านการสื่อสาร ใช้ในการรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์
  3.ด้านการบริหารประเทศ ใช้ในการชำระภาษีสรรพากรผ่านเว็บไซด์
  4.ด่านสังคมศาสตร์ ใช้ในการจัดทำสถิติรูปแบบต่าง ๆ
  5.ด้านวิศวกรรม ใช้ในการเขียนแบบสร้างโมเดล คำนวณวัสดุ ควบคุมการทำงานทางด้านการก่อสร้าง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ในการเก็บข้อมูลส่งเสริมการทำงาน
  7.ด้านการแพทย์ ใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย และวินิจฉัยโรคต่างๆ
  8.ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการทำงานของเครื่องจักร ใช้ในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ
  9.ด้านธุรกิจ ใช้ในการส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์
  10.ด้านธนาคาร ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า
  11.ดานสำนักงาน ใช้ในการนำเสนอข้อมูล พิมพ์ เก็บข้อมูล และการคำนวณ

 13. ด.ญ.ณัฐาภรณ์ พระวิเศษ

  ด.ญ. ณัฐาภรณ์ พระวิเศษ ชั้น ม. 1 / 6 เลขที่ 20
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน ครู ผู้ริหาร ใช้ในการค้นหาความรู้ต่างๆ ใช้ในการตัดสินใจ
  2.ด้านการสื่อสาร ใช้ในการรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และการดาวน์โหลด
  3.ด้านการบริหารประเทศ ใช้ในการชำระภาษีสรรพากรผ่านทางเว็บไซด์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้ในการจัดทำสถิติในรูปแบบต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม ใช้ในการเขียนแบบ การสร้างโมเดล การคำนวณวัสดุ อุปกรณ์ การเก็บข้อมูล การควบคุมการทำงานทางด้านการก่อสร้าง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ในการเก็บข้อมูลส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำ
  7.ด้านการแพทย์ ใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย ช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆ
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร ใช้ในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น
  9.ด้านธุรกิจ ใช้ในการวางแผนการทำงานของธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
  10.ด้านธนาคาร ใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผล เช่นการ ฝากเงิน ถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย
  11.ด้านสำนักงาน จัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิง ใช้ในการฟังเพลง เล่นเกมส์ เพื่อผ่อนคลายอารมณ์

 14. ด.ญ.สุภาพร ธีวงษ์

  ด.ญ. สุภาพร ธีวงษ์ เลขที่35 ม.1/6
  บทบาทของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลต่างๆ
  2.การสื่อสาร การรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซด์
  3.ด้านบริหารประเทศ การชำระภาษีกับกรงสรรพากรผ่านทางเว็บไซด์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ การจัดทำสถิติในรูปแบบต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม เริ่มตั้งแต่เขียนแบบ การวางแผนการ การสร้างโมเดล การคำนวนวัสดุ อุปกรณ์ การคำนวนโครงสร้าง ฯลฯ
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใกรตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ
  7.ด้านการแพทย์ ช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครื่อข่าย
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร การคำนวนวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิต
  9.ด้านธุรกิจ มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยวางแผนด้านธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและช่วยนำเสนอสิ้นค้าในรูปแบบของเว็บไซด์
  10.ด้านธนาคาร ช่วยในการประมวลผล การฝากเงิน การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย
  11.ด้านสำนักงาน จัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิงใช้ในการฟังเพลง เล่นเกมส์เพื่อผ่อนคลายอารมณ์

 15. ด.ญ.สุวิมล หนักเพ็ชร

  สุวิมล เลขที่ 37 ชั้นม.1/6
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นหาความรู้ สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผุ้เรียน ใช้สำหรับงานด้านการบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา
  2.ด้านการสื่อสาร เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันหลายๆเครื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย
  3.ด้านการบริหารประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความโปร่งใส และลดปัญหาการคอรัปชั่นของหน่วยงานทางราชการ
  4.ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลและช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของงานด้านวิศวกรรม
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการแพทย์ สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วยแล้วยังช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร การคำนวณวัตถุดิบ เพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ไม่ต้องทำงานเสี่ยงต่ออันตรายอีกด้วย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยวางแผนด้านธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  10.ด้านธนาคาร เพืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการฝากเงิน การถอนเงิน และการปรับสมุดบัญชี
  11.ด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารการพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล การเก็บข้อมูล การคำนวณและการจัดการข้อมูลที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง เพลงและภาพยนตร์มีการใช้บริการดาวน์โหลด เกมคอมพิวเตอร์มีรูปแบบหลากหลาย

 16. ด.ญ.เจนจิรา พันธ์สุมา

  ด.ญ.เจนจิรา พันธ์สุมา เลขที่ 15 ม.1/6
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับ ผู้เรียน ใช้ในการค้นหาความรู้
  2.ด้านการสื่อสาร ใช้ในการรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์
  3.ด้านการบริหารประเทศ ใช้ในการชำระภาษีสรรพากรผ่านเว็บไซด์
  4.ด่านสังคมศาสตร์ ใช้ในการจัดทำสถิติรูปแบบต่าง ๆ
  5.ด้านวิศวกรรม ใช้ในการเขียนแบบสร้างโมเดล คำนวณวัสดุ ควบคุมการทำงานทางด้านการก่อสร้าง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ในการเก็บข้อมูลส่งเสริมการทำงาน
  7.ด้านการแพทย์ ใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย และวินิจฉัยโรคต่างๆ
  8.ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการทำงานของเครื่องจักร ใช้ในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ
  9.ด้านธุรกิจ ใช้ในการส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์
  10.ด้านธนาคาร ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า
  11.ด้านสำนักงาน ใช้ในการนำเสนอข้อมูล พิมพ์ เก็บข้อมูล และการคำนวณ
  12.ด้านความบันเทิง ทำงานได้หลายรูปแบบ

 17. ฐิติมน คำดี

  ด.ญ.ฐิติมน คำดี ชั้น ม.1/6 เลขที่ 17
  บทบาทของคอมพิวเตอร์มี ดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน ผู้สอน และงานด้านการบริหาร เพื่อค้นหาความรู้หรือข้อมูลต่างๆ
  2.ด้านการสื่อสาร ใช้ในการรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  3.ด้านการบริหารประเทศ ใช้ในการชำระภาษีกับกรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้ในการจัดทำสถิติในรูปเเบบของกราฟประชากรและการจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรมม ใช้ในการเขียนแบบ การสร้างโมเดล การคำนวณโครงสร้าง การคำนวณวัสดุการเก็บข้อมูล
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ในการตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ การบันทึกชั่งตวงและวัดค่าสารเคมี
  7.ด้านการเเพทย์ ใช้ในการวางแผนการรักษา วินิจฉัยและช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย
  8.ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการทงานของเครื่องจักร การคำนวณวัตถุดิบเวลาที่ใช้ในการผลิตและผลผลิตที่ได้จากการผลิตมีคุณภาพและมาตรฐานที่เเน่นอน
  9.ด้านธุรกิจ ใช้ในการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและช่วยในการนำเสนอสินค้าในรูปเเบบของเว็บไซต์
  10. ด้านธนาคาร ในการเก็บข้อมูลลูกค้าประมวลผลการฝาก การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย
  11.ด้านสำนักงาน ใช้ในการจัดการงานต่างๆในสำนักงาน มีคุณภาพ ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร
  12.ดานความบันเทิง สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนมัลติมีเดีย

 18. ด.ญ. เพชรชรัตน์ ดวงจันทร์

  ด.ญ. เพชรชรัตน์ ดวงจันทร์ เลขที่ 28 ชั้นม. 1/6
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นหาความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ใช้สำหรับผู้สอนเป็นสื่อที่ถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน งานด้านบริหาร ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา
  2.ด้านการสื่อสาร การรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ การจองตั๋วเครื่องบิน
  3.ด้านบริหารประเทศการชำระภาษีกับกรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซค์
  4.ด้สสังคมศาสตร์ การจัดทำสถิติ การจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์
  5.ด้านวิศวกรรม การสร้างโมเดล การีคำนวนวัสดุ อุปกรณ์ การเก็บข้อมูล
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการแพทย์วางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  8.ด้านอูสาหกรรม คุมในการทำงานเครื่องจักร การคำนวณวัตถุดิบเวลาที่ใช้ในการผลิต
  9.ด้านธุระกิจ การประเมินสสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ นำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์
  10.ด้านธนาคาร การถอนเงิน และการปรับสมูดบัญชีอัตโมติจากเครื่องให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  11.ด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล การเก็บข้อมูลการคำนวณ
  12.ด้านความบันเทิงสามาร๔ทำงานกับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลือนไหว เสียงและมัลติมีเดีย

 19. ด.ญ.แพรวพรรณ รอดศรี

  ด.ญ.แพรวพรรณ รอดศรี ม.1/6 เลขที่ 30
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา
  -สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นหาความรู้หรือข้อมูลที่สนใจ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) และ E-Learning
  -สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยนิยมนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ
  -สำหรับงานด้านการบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับต่างๆ
  2.ด้านการสื่อสาร
  ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกันหลายๆเครื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย (NETWORK)
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความโปร่งใส และลดปัญหาคอรัปชั่นของหน่วยงานทางราชการ
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  เพื่อการเก็บข้อมูลและช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์
  5.ด้านวิศวกรรม
  เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำ
  7.การแพทย์
  สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย
  8.ด้านอุสาหกรรม
  เพื่อการคำนวณวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิต และผลผลิตที่ได้จากการผลิต
  9.ด้านธุรกิจ
  เพื่อช่วยในการวางแผนด้านธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
  10.ด้านธนาคาร
  เพื่อช่วยในการประมวลผล การฝากเงิน การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย
  11.ด้านสำนักงาน
  เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล การเก็บข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิง
  -เพลงและภาพยนต์
  -เกมคอมพิวเตอร์

 20. ธีระพร สุ่มมาตร

  ด.ญ.ธีระพร สุ่มมาตร ชั้นม.1/6 เลขที่22
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.บทบาทของคอมพิวเตอร์ต่องานด้านการศึกษา
  -ใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นหาความรู้หรือข้อมูลที่สนใจ
  -ใช้สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน
  -ใช้สำหรับงานด้านการบริการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับต่าง
  2.บทบาทของงคอมพิวเตอร์ในงานด้านการสื่อสาร
  ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกันหลายๆเครื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย(Network)โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วโลกเรียกว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้น
  3.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านการบริหารประเทศ
  รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารประเทศเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากมีการจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น
  4.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านสังคมศาสตร์
  มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเก็บข้อมูลและช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ อย่างแพร่หลายช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำสถิติในรูปแบบของกราฟประชากรและการจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์ในรูปแบบของภาพ3มิติ
  5.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านวิศวกรรม
  มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรมในเกือบทุกขั้นตอนของการทำงาน เริ่มตั้งแต่การเขียนแบบ การวางแผนการ การสร้างโมเดล การคำนวณวัสดุ อุปกรณ์ การเก็บข้อมูล การคำนวณโครงสร้าง
  6.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านวิทยาศาสตร์
  มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ(CHNS/OAnalyzer) และการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกชั่ง ตวง และวัดค่าสารเคมีเพื่อใช้ในการทดลอง
  7.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านการแพทย์
  ด้วยความแม่นยำจากการทำงานของคอมพิวเตอร์ และบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากการที่แพทย์มีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านอุตสาหกรรม
  มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร การคำนวณวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิตและผลผลิตที่ได้จากการผลิต
  9.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจ
  จัดเป็นบทบาทที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจในรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  10.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านธนาคาร
  มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านงานสำนักของธนาคารการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า
  11.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านสำนักงาน
  มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานสำนักงานแทบทุกองค์กร เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล
  12.บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านความบันเทิง
  ความบันเทิงแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
  *เพลงและภาพยนต์ ปัจจุบันผู้ใช้นิยมฟังเพลงและดูภาพยนต์ผ่านทางคอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากสะดวก ประหยัด ภาพและเสียง มีคุณภาพเกือบเทียบเท่ากับการฟังเพลงและชมภาพยนต์จากสื่ออื่นๆ
  *เกมคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันเกมคอมพิวเตอร์มีรูปแบบที่หลากหลาย มีการติดตั้งเกมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นคนเดียวและการเล่นผ่านเครือข่าย

 21. ด.ญ. เพ็ชรรัตน์ เรืองบุบผา

  ด.ญ. เพ็ชรรัตน์ เรืองบุบผา เลขที่ 29 ม.1/6
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับ ผู้เรียน ใช้ในการค้นหาความรู้
  2.ด้านการสื่อสาร ใช้ในการรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์
  3.ด้านการบริหารประเทศ ใช้ในการชำระภาษีสรรพากรผ่านเว็บไซด์
  4.ด่านสังคมศาสตร์ ใช้ในการจัดทำสถิติรูปแบบต่าง ๆ
  5.ด้านวิศวกรรม ใช้ในการเขียนแบบสร้างโมเดล คำนวณวัสดุ ควบคุมการทำงานทางด้านการก่อสร้าง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ในการเก็บข้อมูลส่งเสริมการทำงาน
  7.ด้านการแพทย์ ใช้ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย และวินิจฉัยโรคต่างๆ
  8.ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการทำงานของเครื่องจักร ใช้ในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ
  9.ด้านธุรกิจ ใช้ในการส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์
  10.ด้านธนาคาร ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า
  11.ด้านสำนักงาน ใช้ในการนำเสนอข้อมูล พิมพ์ เก็บข้อมูล และการคำนวณ
  12.ด้านความบันเทิง ทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น เล่นเกม ดูภาพยนต์ ฟังเพลง สร้างภาพยนต์แอนิเมชั่น

 22. ด.ญ.อาทิตยา ศักดิ์ทอง

  อาทิตยา เลขที่ 40 ชั้น ม.1/6
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1)บทบาทด้านการศึกษา สำหรับผู้เรียนเพื่อค้นหาความรู้ สำหรับผู้สอนเพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน สำหรับงานด้านการบริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา
  2)บทบาทด้านการสื่อสาร เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกันหลายๆเครื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย
  3)บทบาทด้านการบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความโปร่งใสและลดปัญหาการคอรัปชันของหน่วยงานทางราชการ
  4)บทบาทด้านสังคมศาสตร์ ช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5)บทบาทด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรม
  6)บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7)บทบาทด้านการแพทย์ ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก
  8)บทบาทด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร การคำนวณวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิตและผลผลิตที่ได้จากผลิต
  9)บทบาทด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็ปไซต์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  10)บทบาทด้านธนาคาร ประมวลผลการฝากเงิน การถอนเงินและอัตราดอกเบี้ยซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลแบบทันที
  11)บทบาทด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอ การเก็บข้อมูล การคำนวณและการจัดการข้อมูลที่ใช้ช่วยในการตัดสินของผู้บริหาร
  12)บทบาทด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงตลอดจนมัลติมิเดียแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
  12.1)เพลงและภาพยนต์ มีการให้บริการดาวน์โหลดเพลงและตัวอย่างภาพยนต์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  12.2)เกมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์หรือเกมออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่แพร่หลายเนื่องจากสามารถเล่นพร้อมๆกันได้หลายคน

 23. ด.ญ.มนทิรา ปทุมมาศ

  ด.ญ.มนทิรา ปทุมมาศ ชั้น ม.1/6 เลขที่ 31
  บทบาทของคอมพิวเตอร์มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อหาความรู้หรือข้อมุลที่สนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆ ใช้สำหรับผู้สอน เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ใช้สำหรับงานด้านการบริหาร ช่วยในการตัดสินใจของผุ้บริหารสถานศึกษาในระดับต่างๆ
  2.ด้านการสื่อสาร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ร่วมกันหลาย ๆ เครื่องจนเกิดเป้นเครือข่าย ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้น
  3.ด้านการบริหารประเทศ ให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารประเทศเป็นอย่างมาก
  4.ด้านสังคมศาสตร์ มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลและช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรม เริ่มตั้งแต่การเขียนแบบ การวางแผน การสร้างโมเดล การคำนวณวัสดุ เป็นต้น
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการแพทย์ มีความแม่นยำจากการทำงานของคอมพิวเตอร์ ช่วยส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก
  8.ด้านอุตสาหกรรม มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร การคำนวณวัตถุดิบ ผลผลิตที่ได้จาการผลิตจะมีคุณภาพและมาตรฐานที่แน่นอน
  9.ด้ารธุรกิจ จัดเป็นบทบาทที่ได้รับความสนใจและแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน
  10.ด้านธนาคาร มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผลการฝากเงิน การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
  11.ด้านสำนักงาน มีการใช้คอมพิวเตอร์แทบทุกองค์กร เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล การเก้บข้อมูล การคำนวณ และการจัดข้อมูลที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
  (12.1) เพลงและภาพยนตร์ ผู้ใช้นิยมฟังเพลงและดูภาพยนตร์ผ่านทางคอมพิเตอร์มากขึ้น เนื่องจากสะดวก และประหยัด
  (12.2) เกมคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งเกมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นคนเดียวและการเล่นผ่านเครือข่าย
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ , ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  2.ด้านการสื่อสาร ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ เป็นช่องทางการรับข้อมูลจากประชาชน ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์ ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  5.ด้านวิศวกรรม ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร สร้างโมเดลจำลองก่อนการสสร้างโมเดลจริง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  7.ด้านการแพทย์ ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค เผยแพร่ข้อมูลเกี่่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  9.ด้านธุรกิจ เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  10.ด้านธนาคาร ลดขั้นตอนในการดำเนิน ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผุ้ใช้บริการธนาคาร ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง
  11.ด้านสำนักงาน ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 24. ด.ญ. รสธร ชื่นชม

  ด.ญ. รสธร ชื่นชม ม.1/6 เลขที่33
  บทบาทของคอมพิว่ตอร์มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาความรู้-สำหรับผู้สอนเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้
  2.ด้านการสื่อสาร ช่วยประหย้ดเวลาเเละค่าใช่จ่ายในการติดต่อสือสาร
  3.ด้านการบริหารประเทศ เป็นช่องทางรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  4.ด้านสังคมสาสตร์ ใช้ในการจัดทำสถิติ
  5.ด้านวิศวกรรม ใช้ในการคำนวนวัสดุ เเละทำเเบบ
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ เก็บข้อมูลส่งเสริมการทำงาน
  7.ด้านการเเพทย์ ใช้ในวางเเผนวินิจฉัยโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการผลิตผลที่มีคุณภาพ
  9.ด้านธุรกิจ ใช้ในการส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์
  10.ด้านธนาคาร ชลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  11.สำนักงาน ช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  12.ด้านความบันเทิง ส่งเสริมพัฒนาด้านสมอง

 25. ด.ญ.เงิน เจนตะ เลขที่ 13 บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าข้อมูลที่่่่สนใจ ใช้สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ ใช้สำหรับงานด้านการบริหาร ช่วยตัดสินใจ

  2ด้านการสื่อสาร การรับส่งข้อมุลด้วยไปรษรียือิเล็กทรอนิกส์

  3ด้านการบริหารประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก และติดต่อแลกเปลียนข้อมูล

  4ด้านสังคมสาสตร์ ช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและความเป็อยู่ในสังคม

  5ด้านวิศวกรรม มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรมเกือบทุกขั้นตอนในการทำงาน เช่น การเขียนแบบ เป็นต้น

  6ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการงานให้แม่นยำ

  7ด้านการแพทย์ ช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย

  8ด้านอุตสาหกรรม ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เสียงต่ออันตราย

  9ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสินค้าในรูแบบเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  10ด้านธนาคาร ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค่าในการฝากเงิน

  11ด้านสำนักงาน ช่วยให้การจัดการงานในสำนักงานมีคุณภาพ

  12ด้านความบันเทิง ด้วยศักยภาพของคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้กับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

 26. ด.ญ.กิตติมา พุทธรักขิโต

  ด.ญ.กิตติมา พุทธรักขิโต ชั้น ม.1/6 เลขที่ 11
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน
  -ผุ้สอน
  -ด้านการบริหาร
  2.ด้านการสื่อสาร การรับส่งข้อมูลโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการดาวโหลด
  3.ด้านการบิหารประเทศ การปะมูลออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ การจัดทำสถิติในรูปของการกราฟประชากร และแผนที่ภูมิศาสตร์
  5.ด้านวิศวกรรม ช่วยส่งเสริมการทำงาน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยในการตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ
  7.ด้านการแพทย์ ช่วยวินิจฉัยโรค และช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย
  9.ด้านธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และช่วยนำเสนอสินค้าทางอิเตอร์เน็ต
  10.ด้านธนาคาร ช่วยในการฝากเงิน ถอนเงิน และการปรับสมุดบัญชีโดยอัตโนมัติ
  11.ด้านสำนักงาน ช่วยให้จัดการงานต่างๆในสำนักงานมีคุณภาพ ประหยัดเวลา
  12.ด้านความบันเทิง ความบันเทิงที่นิยมใช้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  – เพลงและภาพยนตร์ นิยมใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ เปิดฟังเพลง และดูภาพยนตร์
  – เกมคอมพิวเตอรื การเลือกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ควรเลือกให้เหมาะสมกับเพศ วัย

 27. ด.ญ.ณัฐนันท์ สุวคนธ์

  เด็กหญิง ณัฐนันท์ สุวคนธ์ ชั้น ม.1/6 เลขที่ 19
  บทบาทของคอมพิวเตอร์มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน ใช้ในสถานที่ต่างๆ ใช้สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ด้านการบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
  2.ด้านการสื่อสาร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่มกันเป็นเครือข่าย(Network)
  3.ด้านการบริหารประเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารประเทศเป็นอย่างมาก
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้เก็บข้อมูลและช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์
  5.ด้านวิศวกรรม ใช้ด้านวิศวกรรมในเกือบทุกขั้นตอนของการทำงาน
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำ
  7.ด้านการแพทย์ ใช้ความแม่นยำจากด้านการแพทย์เป็นอย่างมาก
  8.ด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการทำงานของเครื่องจักรและการคำนวณวัตถุดิบ
  9.ด้านธุรกิจ ใช้ส่งเสริมบทบาทในด้านธุรกิจ
  10.ด้านธนาคาร ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า
  11.ด้านสำนักงาน ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทบทุกองค์กรเพื่อจัดทำเอกสารการพิมพ์
  12.ด้านความบันเทิง สามารถทำได้หลายรูปเเบบ
  (12.1)เพลงเเละภาพยนตร์ นิยมฟังเพลงและดูภาพผ่านทางคอมพิวเตอร์
  (12.2)เกมคอมพิวเตอร์ เกมคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ และมีการติดตั้งเกมไว้เล่นคนเดียวในคอมพิวเตอร์

 28. ด.ญ.ดรุณี แถวทับ

  ด.ญ. ดรุณี แถวทับ ชั้นม.1/6 เลขที่ 21
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียน ผู้สอน เพื่อค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูล
  2.ด้านการสื่อสาร ใช้ในการส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์
  3.ด้านการบริหารประเทศ ใช้ในการชำระภาษีกับกรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ใช้ในรูปแบบของกราฟประชากรและการจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์
  5.ด้านวิศวกรรม ใช้ในการเขียนแบบ การวางแผนการ การสร้างโมเดล การคำนวลวัสดุ อุปกรณ์การเก็บข้อมูล
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบสวนประกอบของธาตุ
  7.ด้านการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครือข่าย
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักรคำนวลวัตถุดิบไม่ต้องทำงานเสี่ยงต่ออันตรายราย
  9.ด้านธุรกิจ ใช้ในการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
  10.ด้านธนาคาร ใช้ในการประมวลการฝากเงิน การถอนเงิน อัตราดอกเบี้ย อัตโนมัติ
  11.ด้านสำนักงาน ช่วยให้จัดวานต่างๆในสำนักงาน มีคุณภาพ ประยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร
  12.ด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเสียง ตลอดจนมัลติเดีย

 29. ด.ญ.น้ำผึ้ง ภักดี

  ด.ญ.น้ำผ้ง ภักดี เลขที่ 24 ชั้น ม.1/6
  บทบาทของคอมพิวเตอ์
  1.ด้านการศึกษา สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นหาความรู้ สำหรับผู้สอน เพื่อเป็นเสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ใช้สำหรับงานด้านการบริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา
  2.ด้านการเสื่อสาร เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันหลายๆเครื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย
  3.ด้านการบริหารประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความโปร่งใส และลดปัญหาการคอรัปชั่นของหน่วยงานทางราชการ
  4.ด้านสังคมศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูลและช่วยทำการวิจัยเกี่วยกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรม
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการแพทย์ สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเส๊ยงในการรักษาผู้ป่วยแล้วยังช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร การคำนวณวัตถุดิบ เพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายอีกด้วย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยวางแผนด้านธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  10.ด้านธนาคาร เพื่ออำนวณความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการฝากเงิน การถอนเงิน และการปรับสมุดบัญชี
  11.ด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล การเก็บข็อมูล การคำนวณ และการจัดการข้อมูลที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
  12.ด้านความบันเทิง เพลงและภาพยนตร์มีการใช้บริการดาวน์โหลด เกมคอมพิวเตอร์มีรูปแบบหลากหลาย

 30. ด.ช.วายุ ศิริ

  ด.ช.วายุ ศิริ เลขที่7 ม.1/6
  บทบาทของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา ใช้สำหรับผู้เรียนเพื่อค้นหาความรู้หรือข้อมูลต่างๆ
  2.ด้านการสื่อสาร การรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์
  3.ด้านการบริหารประเทศ การชำระภาษีกับกรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ การจัดทำสถิติในรูปแบบต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม การวางแผน การสร้างโมเดล การคำนวนวัสดุ อุปกรณ์ การเก็บข้อมูล การคำนวนโครงสร้าง ฯลฯ
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ
  7.ด้านการแพทยื สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร การคำนวณวัดถุดิบ
  9.ด้านธุรกิจ ใช้คอมพิวเตอร์ในกานวางแผนธุรกิจ
  10.ด้านธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการฝากเงิน
  11.ด้านสำนักงาน เพื่อใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย
  12.ด้านความบันเทิง ทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น เล่นเกม ดูภาพยนต์ ฟังเพลง สร้างภาพยนต์แอนิเมชั่น

 31. ด.ช.พัชรพงษ์ เกิดแก้ว

  ด.ช.พัชรพงษ์ เกิดแก้ว เลขที่ 5
  บทบาทของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา สำหรับผู้เรียนรู้ ใช้ค้นคว้าความรู้
  2.ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร
  3.ด้านบริหารประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความโป่รงใส และลดปัญหาการคอรัปชันของหน่วยงานทางราชการต่างๆ
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวีตและความเป็นอยู่ในสังคม
  5.ด้านวิศวกรรม เริ่มตั้งแต่การเขียนแบบ การวางแผนการ การสร้างโมเดล การคำนวณวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการแพทย์ สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย
  8.ด้านอุตสาหกรรมใช้ทำงานแทนมนุยษ์ ช่วยไม่ให้เสี่ยงต่ออันตราย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  10.ด้านธนาคาร ช่วยในการฝากเงิน การถอนเงินและปรับสมุดบันชีญ
  11.ด้านสำนักงาน ใช้จัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล การเก็บข้อมูล ฯลฯ
  12.ด้านความบันเทิง สามารรถได้กับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตลอนจนมัลติมีเดีย

 32. ด.ญ.ธีระพร สุ่มมาตร ชั้นม.1/6 เลขที่22
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  -ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  -ช่วยให้ผู้เรียนสามาถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  -ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนและผู้อื่น
  -ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  -ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้แก้ผู้เรียน
  2.ด้านการสื่อสาร
  -ช่วยประหยัดเวลาปละค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  -เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  -ช่วยกระจายข้อมูงจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  -เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  -เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  -ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประธิปไตร
  -เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  -เป็นช่องการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนราษฏร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  -ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  -ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามาถรเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  -ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  -สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  -ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  -ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  -ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  -เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  -ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  -สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  -ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  -เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  -ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  -ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  -ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามาถรทำได้
  -ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  -ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  -เป็นช่องทางในการนำสินค้า
  -ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
  -ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  -ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  -เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธราคาร
  -ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  -ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามาถรจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา
  -ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามาถรตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  -ใช้สร้างงงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  -ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  -ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  ช่วยจัดทำแก้ไขหรือคัดลอกเอกสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
  12.ด้านความบันเทิง
  -ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  -เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  -ส่งเสริมความคิด
  -ส่งเสริมพัฒนาการ
  -ประหยัดค่าใช้จ่าย
  -เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 33. นิภัทรา แก้วมาลา

  ด.ญ.นิภัทรา แก้วมาลา ม.1/6 เลขที่25
  บทบาทของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษาใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ
  2.การสื่อสารการรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์
  3.ด้านบริหารประเทศ การชำระภาษีกับกรงสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์
  4.ด้านสังคมศาสตรการจัดทำสถิติในรูปแบบ ต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม เริ่มตั้งแต่เขียนแบบ การวางแผนการ การสร้างโมเดล การคำนวนวัสดุ อุปกรณ์ การคำนวนโครงสร้าง
  6.ด้านวิทยาศาสตรการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใกรตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ
  7.ด้านการแพทย์ช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครื่อข่าย
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร การคำนวนวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิต
  9.ด้านธุรกิจมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยวางแผนด้านธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและช่วยนำเสนอสิ้นค้าในรูปแบบของเว็บไซต์
  10.ด้านธนาคา ช่วยในการประมวลผล การฝากเงิน การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย
  11.ด้านสำนักงานจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิงใช้ในการฟังเพลง เล่นเกมส์เพื่อผ่อนคลายอารมณ์

 34. ด.ญ.เจนจิรา สุทธิฤกษ์

  ด.ญ.เจนจิรา สุทธิฤกษ์ ชั้นม.1/6 เลขที่16
  1.ด้านการศึกษาใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ
  2.การสื่อสารการรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  3.ด้านบริหารประเทศ การชำระภาษีกับกรงสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ การจัดทำสถิติในรูปแบบ ต่างๆ
  5.ด้านวิศวกรรม เริ่มตั้งแต่เขียนแบบ การวางแผนการ การสร้างโมเดล การคำนวนวัสดุ อุปกรณ์ การคำนวนโครงสร้าง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใกรตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ
  7.ด้านการแพทย์ ช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครื่อข่าย
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร การคำนวนวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิต
  9.ด้านธุรกิจ มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยวางแผนด้านธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและช่วยนำเสนอสิ้นค้าในรูปแบบของเว็บไซต์
  10.ด้านธนาคา ช่วยในการประมวลผล การฝากเงิน การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย
  11.ด้านสำนักงานจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล
  12.ด้านความบันเทิง ปัจจุบันผู้ใช้นิยมฟังเพลงและดูภาพยนต์ผ่านทางคอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากสะดวก ประหยัด

 35. ชื่อ อภิญญา ขันมณี เลขที่ 38 ชั้น 1/6
  บทบาทของพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.งานด้านการศึกษา สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าหาความรู้ การถ่ายทอดความรู้และนำเสนองานช่วยในการตัดสินใจและจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะเเนน
  2.งานด้านการสื่อสาร สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลาย
  3.งานการบริหารประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความโปร่งใสและลดปัญหาคอรัปชันของหน่วยงานทางราชการ
  4.งานด้านส้งคมศาสตร์ เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลช่วยทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5.งานด้านวิศวกรรม เริ่มตั้งแต่การเขียนแบบ การวางเเผนการ การสร้างโมเดล การคำนวลวัสดุ อุปกรณ์ การเก็บข้อมูล การคำนวลดโครงสร้าง
  6.งานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยเก็บข้อมูลส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  7.งานด้านการแพทย์ ช่วยส่งเสริมการทำงานในด้านการแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมากลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย
  8.งานด้านอุตสาหกรรม การทำงานของเครื่องจักรการคำนวลวัตถุดิบ การผลิตและผลผลิตที่ได้จากการผลิตมีคุณภาพและมาตรฐานที่แน่นอนตรงความต้องการ
  9.งานธุรกิจ การส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านธุรกิจ และช่วยในการวางแผนด้านธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและช่วยนำเสนอสินค้า
  10.งานด้านธนาคาร ช่วยในการเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผลการฝากเงิน การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด
  11.งานด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล การเก็บข้อมูล การคำนวล และการจัดข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ
  12.งานด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไวเสียงตลอดจนมัลติมีเดียแบ่งได้2ประเภท
  1) เพลงเเละภาพยนต์ ผู้ใช้นิยมฟังเพลงและดูภาพยนต์ผ่านคอมพวเตอร์เนื่องจากสะดวก ประหยัด
  2) เกมคอมพิวเตอร์ ฒ๊ณุปแบบหลากหลาย มีการติดเกมไว้ในคอมพิวเตอร์

 36. เด็กหญิง นาตยา พุ่มนอย

  เด็กหญิง นาตยา พุ่มน้อย เลขที่ 23 ชั้นม.1/6
  บทบาทของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นำเสนอข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลกับสถานศึกษา
  2.ด้านการสื่อสาร การรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การจองตั๋วผ่านเว็บไซด์
  3.ด้านการบริหารประเทศ การชำระภาษีกับกรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซด์ การประมูลออนไลน์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ การจัดทำสถิติในปแบบของกราฟประชากรและการจัดรูทำรูปแผนที่ภูมิศาสตร์ในรูปแบบของภาพ 3 มิติ
  5.ด้านวิศวกรรม ใชได้เกือบทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบจนถึงด้านการก่อสร้าง
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ
  7.ด้านการแพทย์ ช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นผ่านทางเครือข่ายได้
  8.ด้านอุตสาหกรรม ใช้การคำนวณวัตถุดิบ ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานเสี่ยงอันตราย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยวางแผนด้านธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ดานเศษฐกิจ และช่วยนำเสนอสินค้า
  10.ด้านธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกลูกค้าในการฝากเงิน ถอนเงิน
  11.ด้านสำนักงาน มีบทบาทในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในทางกฎหมาย
  12.ด้านความบันเทิง ประหยัด ภาพและเสียงมีคุณภาพ สามารถเล่นเกมพร้อมกันได้

 37. ด.ญ.วรรณนิสา สง่าศรี เลขที่34 ชั้นม1/6

  ด.ญ.วรรณนิสา สง่าศรี ม1/6 เลขที่ 34
  บทบาทของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา เพื่อค้นหาความรู้หรือข้อมูลที่สนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆโดยแหล่งความรู้ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ในปัจบันมีหลายชนิดเช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  2.ด้านการสื่อสาร การส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  3.ด้านการบริหารประเทศ การชำระภาษีกับกรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์
  4.ด้านการสังคมศาสตร์ การจัดทำสถิติในรูปแบบของกราฟประชากรและการจัดทำแผนที่ในรูปแบบสามมิติ
  5.ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรม
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกชั่งตวง และวัดค่าสารเคมีเพื่อทดลอง
  7.ด้านการแพทย์ ช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องทำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  10.ด้านธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการฝากเงิน การถอนเงิน และการปรับสมุดบัญชี (passbook)
  11.ด้านสำนักงาน เพื่อใช้อ้างอิงในทางกฎหมาย
  12.ด้านความบันเทิง การสร้างภาพแอนิเมชันหรือภาพยนตร์ที่ต้องใช้เทคนิกการถ่ายทำสูง

 38. ด.ช. ศิวกร เอี่ยมรอด

  ชื่อ ด.ช. ศิวกร เอี่ยมรอด เลขที่ 9 ม.1/6
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

  ๑. ด้านการศึกษา
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  – ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  – ช่วยให้ผู้เรียนสามาถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  – ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนและผู้อื่น
  – ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  – ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้แก้ผู้เรียน
  ๒. ด้านการสื่อสาร
  – ช่วยประหยัดเวลาปละค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  – เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  – ช่วยกระจายข้อมูงจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  ๓. ด้านการบริหารประเทศ
  – เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  – เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  – ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประธิปไตร
  เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  – เป็นช่องการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนราษฏร
  ๔. ด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  – ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามาถรเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  ๕. ด้านวิศวกรรม
  – ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  – สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  – ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  – ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  ๖. ด้านวิทยาศาสตร์
  – ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  – เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  – ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  – สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  ๗. ด้านการแพทย์
  – ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  – เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  – ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  ๘. ด้านอุตสาหกรรม
  – ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  – ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามาถรทำได้
  – ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  – ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  ๙. ด้านธุรกิจ
  – เป็นช่องทางในการนำสินค้า
  – ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
  – ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  – ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  – เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  ๑0. ด้านธราคาร
  – ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามาถรจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา
  – ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามาถรตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  ๑๑. ด้านสำนักงาน
  – ใช้สร้างงงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  – ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  – ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  ช่วยจัดทำแก้ไขหรือคัดลอกเอกสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
  ๑๒. ด้านความบันเทิง
  – ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  – เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  – ส่งเสริมความคิด
  – ส่งเสริมพัฒนาการ
  – ประหยัดค่าใช้จ่าย
  – เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 39. ด.ช.พัชรพงษ์ เกิดแก้ว

  ชื่อด.ช.พัชรพงษ์ เกิดแก้ว เลขที่ 5
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
  1.ด้านการศึกษา
  1.1ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  1.2ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
  1.3ช่วยให้ผู้เรียนสามาถรศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
  1.4ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนและผู้อื่น
  1.5ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนผู้สอน
  1.6ช่วยผลิตสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้แก้ผู้เรียน
  2.ด้านการสื่อสาร
  2.1ช่วยประหยัดเวลาปละค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  2.2เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  2.3ช่วยกระจายข้อมูงจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  3.1เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  3.2เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  3.4ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประธิปไตร
  3.5เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
  3.6เป็นช่องการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล
  3.7ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและข้าราชการในการจัดการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนราษฏร
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  4.1ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  4.2ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  4.3ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ หรือภาพ 3 มิติ ทำให้สามาถรเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม
  5.1ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  5.2สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  5.3ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  5.4ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6.ด้านวิทยาศาสตร์
  6.1ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  6.2เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  6.3ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  6.4สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7.ด้านการแพทย์
  7.1ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  7.2เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  7.3ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8.ด้านอุตสาหกรรม
  8.1ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  8.2ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามาถรทำได้
  8.3ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  8.4ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9.ด้านธุรกิจ
  9.1เป็นช่องทางในการนำสินค้า
  9.2ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
  9.3ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  9.4ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  9.5เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10.ด้านธราคาร
  10.1ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  10.2ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามาถรจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา
  10.3ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามาถรตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11.ด้านสำนักงาน
  11.1ใช้สร้างงงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  11.2ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  11.3ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหา.4ช่วยจัดทำแก้ไขหรือคัดลอกเอกสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
  12.ด้านความบันเทิง
  12.1ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  12.2เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  12.3ส่งเสริมความคิด
  12.4ส่งเสริมพัฒนาการ
  12.5ประหยัดค่าใช้จ่าย
  12.6เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 40. เด็กหญิงสุริยา แซ่ควาง

  เด็กหญิงสุริยา แซ่ควาง เลขที่ 36 ชั้น ม.1/6

  บทบาทของคอมพิวเตอร์

  1. งานด้านการศึกษาใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
  2. งานด้านการสื่อสาร การรับส่งข้อมูลด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก
  3. งานด้านการบริหารส่วนประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้นและสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น
  4. งานด้านส้งคมศาสตร์ เพื่อการเก็บข้อมูลและช่วยในการวิจัยของส้งคมศาสตร์ในด้านต่างๆ
  5. งานด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตรฐาน
  6. งานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำ
  7. งานด้านการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านการแพทย์มากขึ้น
  8. งานด้านอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการทำงานของเครื่องจักร ให้มีคุณภาพ
  9. งานด้านธุรกิจ การส่งเสริมในด้านธุรกิจ และช่วยในการวางแผนด้านธุรกิจ การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและช่วยนำเสนอสินค้า
  10.งานด้านธนาคาร ช่วยในการเก็บข้อมูลลูกค้า ประมวลผลการฝากเงิน การถอนเงิน และอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
  11.งานด้านสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสารงานพิมพ์ งานนำเสนอข้อมูล การเก็บข้อมูล การคำนวล และการจัดข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ
  12.งานด้านความบันเทิง ปัจจุบันผู้ใช้นิยมฟังเพลงและดูภาพยนต์ผ่านทางคอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากสะดวก ประหยัด

 41. ด.ญ.วรรณนิสา สง่าศรี เลขที่34 ชั้นม1/6

  ด.ญ.วรรณนิสา สง่าศรี ชั้นม1/6 เลขที่34
  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  1.ด้านการศึกษา
  ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
  ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน
  2.ด้านการสื่อสาร
  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
  เป็นสื่อกลางในการรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  ช่วยกระจายข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
  3.ด้านการบริหารประเทศ
  เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
  เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
  ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
  4.ด้านสังคมศาสตร์
  ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
  ช่วยคำนวนแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ
  5. ด้านวิศวกรรม
  ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
  สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
  ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
  ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
  6. ด้านวิทยาศาสตร์
  ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่างๆ
  เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
  ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็กๆได้
  สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
  7. ด้านการแพทย์
  ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
  เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
  ช่วยลดเวลาในการรักษาโรค
  8. ด้านอุตสาหกรรม
  ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
  ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามาถรทำได้
  ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ สินค้า และกำไร
  9. ด้านธุรกิจ
  เป็นช่องทางในการนำสินค้า
  ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่างๆ
  ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
  ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
  เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
  10. ด้านธราคาร
  ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
  ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร ทำให้สามาถรจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา
  ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง ทำให้สามาถรตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
  11. ด้านสำนักงาน
  ใช้สร้างงงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
  ช่วยจัดทำแก้ไขหรือคัดลอกเอกสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
  12. ด้านความบันเทิง
  ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน
  เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  ส่งเสริมความคิด
  ส่งเสริมพัฒนาการ
  ประหยัดค่าใช้จ่าย
  เป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันและเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนต์

 42. เกตุธิพร วงษ์นิล

  ด.ญ.เกตุธิพร วงษ์นิล ม.1/6 เลขที่ 12

  1.ด้านการศึกษา สำหรับผู้เรียนรู้ ใช้ค้นคว้าความรู้
  2.ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้นและความสามารถในนการติดต่อสื่อสาร
  3.ด้านการบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่นวกับชีวิตและความเป็นอยุ่ในสังคมได้งายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและด้านวิศวกรรม
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยเก็บข้อมูลการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการแพทย์ สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร ทำงานแทนมนุษย์ไม่ให้เสี่ยงอันตราย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านทางเครือค่ายอินเทอาเน็ต
  10.ด้านธนาคาร ช่วยประมวลผลการฝากเงิน ถอนเงินและอัตราดอกเบี้ยซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลแบบทันที
  11.ด้านสำนักงาน ช่วยให้การจัดการงานต่างๆมีคุณภาพ ประหยัดเวลา และทรัพยากรมากยิ่งขึ้น
  12.ด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

 43. 1.ด้านการศึกษา สำหรับผู้เรียนรู้ ใช้ค้นคว้าความรู้
  2.ด้านการสื่อสาร ความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้นและความสามารถในนการติดต่อสื่อสาร
  3.ด้านการบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  4.ด้านสังคมศาสตร์ ช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่นวกับชีวิตและความเป็นอยุ่ในสังคมได้งายยิ่งขึ้น
  5.ด้านวิศวกรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการทำงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลและด้านวิศวกรรม
  6.ด้านวิทยาศาสตร์ ช่วยเก็บข้อมูลการทำงานให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  7.ด้านการแพทย์ สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย
  8.ด้านอุตสาหกรรม ช่วยในการทำงานของเครื่องจักร ทำงานแทนมนุษย์ไม่ให้เสี่ยงอันตราย
  9.ด้านธุรกิจ ช่วยนำเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ผ่านทางเครือค่ายอินเทอาเน็ต
  10.ด้านธนาคาร ช่วยประมวลผลการฝากเงิน ถอนเงินและอัตราดอกเบี้ยซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลแบบทันที
  11.ด้านสำนักงาน ช่วยให้การจัดการงานต่างๆมีคุณภาพ ประหยัดเวลา และทรัพยากรมากยิ่งขึ้น
  12.ด้านความบันเทิง สามารถทำงานได้กับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

 44. ก็ขขอขอบคุนละกานโว๊ยอะอะอะ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

 45. ใครใช้คำหยาบ ครูจะลบนะครับ แล้วถ้าเจอกัน ใครให้ของลับไว้ เตรียมเลยครูจะไปพร้อมคัดเตอร์นะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: